เว็บไซต์เก่า

หน่วยงาน

สำนักงานคณบดี

สำนักงานยุทธศาสตร์

สำนักงานการศึกษาและวิชาการ

งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน

องค์กรพยาบาล *

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร

หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม

หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์

หน่วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

งานบริการเพื่อการเรียนการสอน

หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม

งานบริการเพื่อพึ่งพาตนเอง

คลินิกทันตกรเทพรัตน์

คลินิกเพรสทีจ

โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

หน่วยบริหารคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

ส่วนประสานหน่วยรับเรื่องร้องเรียน*

งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร

หน่วยทันตแพทย์/แพทย์

หน่วยเวชระเบียน

หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์

หน่วยคลังผู้ป่วยและผู้ป่วยสัมพันธ์

หน่วยสหสาขาวิชาชีพ

ส่วนประสานบริการกลางพัสดุปลอดเชื้อ*

งานบริการคลินิก

คลินิกทันตกรรมทั่วไปและวิทยาระบบบดเคี้ยว

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

คลินิกทันตกรรมสหสาขาและศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล

หน่วยธุรการ

หน่วยการคลัง

หน่วยพัสดุ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนประสานหน่วยทรัพยากรบุคคล*

ส่วนประสานหน่วยนโยบายและแผน*

ส่วนประสานหน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยปฏิบัติการและสนับสนุนการออกหน่วย

หน่วยบริการทันตกรรมและพัฒนาสุขภาพช่องปาก

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

หน่วยจัดการศึกษา

หน่วยบริการการศึกษาและบริหารงานทั่วไป

หน่วยสวัสดิการและกิจการนักศึกษา