เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกทันตกรรมเด็ก

การเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกทันตกรรมเด็ก

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกทันตกรรมเด็ก

ระบบการเรียนการสอน

เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

ยกเว้นวันพุธ บ่าย

 

ให้บริการ โดย

-นักศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

    ชั้นปีที่ 5  คาบละ 1-2 กลุ่ม

    ชั้นปีที่ 6   คาบละ 1-2 กลุ่ม

-นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรนานาชาติ

    ชั้นปีที่ 5  คาบละ 1-2 กลุ่ม

    ชั้นปีที่ 6  คาบละ 1-2 กลุ่ม

-นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรหลังปริญญา

    ทันตแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1-3

    ทันตแพทย์หลักสูตรปริญญาโท

การลงปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ก่อนและหลังปริญญาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมเด็กและอาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมเด็ก

 

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ 

: ช่วงเช้า      เวลา 09.00น. – 12.00น.

:  ช่วงบ่าย     เวลา 13.00น. – 16.00น.

*งดให้บริการในวันพุธช่วงบ่าย*

 

กรณีผู้ป่วยไม่ได้นัดหมาย

 ติดต่อรับคิว เวลา 08.30น.

*จำนวนคิวขึ้นอยู่กับจำนวนทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติงาน ณ วันนั้น*

 

ขอบเขตการให้บริการ

– ผู้ป่วยใหม่อายุ ไม่เกิน 12 ปี

– ผู้ป่วยเก่าคลินิกทันตกรรมเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

– ผู้ป่วยเด็กพิเศษ อายุต่ำกว่า 18 ปี

อุบัติเหตุฉุกเฉิน จะได้รับการพิจารณาเข้ารับการรักษาก่อน ขึ้นอยู่กับความเห็นของทันตแพทย์และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)

เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

7.สิทธิสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

8.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ระบบบริการ

เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.30-20.00น.

วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30น.(ปิดทุกวันอาทิตย์)

 

ให้บริการ โดย

-นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรหลังปริญญา

     ทันตแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1-3

-อาจารย์ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

การลงปฏิบัติงานของทันตแพทย์หลักสูตรหลังปริญญาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมเด็ก

 

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ 

: ช่วงเย็น     เวลา 16.30น. – 20.00น.

 

กรณีผู้ป่วยไม่ได้นัดหมาย

ติดต่อรับคิว เวลา 16.15น.

*รับจำนวน 7 คิว*

 

วันเสาร์   

: ช่วงเช้า     เวลา 09.00น.-12.00น.

: ช่วงบ่าย     เวลา 13.00น.-16.00น.

 

กรณีผู้ป่วยไม่ได้นัดหมาย

  ติดต่อรับคิว เวลา 08.30น.

  *รับจำนวน 22 คิว*  (แบ่งเป็นเช้า 12 คิว/บ่าย 10 คิว)

 

ขอบเขตการให้บริการ

– ผู้ป่วยใหม่อายุ ไม่เกิน 12 ปี

– ผู้ป่วยเก่าคลินิกทันตกรรมเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

-ผู้ป่วยเด็กพิเศษ อายุต่ำกว่า 18 ปี

อุบัติเหตุฉุกเฉิน จะได้รับการพิจารณาเข้ารับการรักษาก่อน ขึ้นอยู่กับความเห็นของทันตแพทย์และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่                                     

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ(สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)                                                         

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)  เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40)

4.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์