เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกกลาง

แนวทางการเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกกลาง

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกกลาง

คลินิกกลางจะเปิดให้บริการเฉพาะใน ระบบการเรียนการสอนเท่านั้น
โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันพุธบ่าย
โดยเริ่ม 9.00 น. – 16.00 น.

การให้บริการของคลินิกกลาง

จะเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ก่อนปริญญา (UG) ทั้งหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ ภายใต้การควบคุมและดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา

งานที่เปิดให้บริการภายในคลินิกกลางได้แก่

  • งานรักษาคลองรากฟัน
  • งานขูดหินน้ำลาย
  • งานอุดฟัน
  • งานทันตกรรมประดิษฐ์
  • งานทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
  • งานวิทยาระบบบดเคี้ยว

และนอกจากนี้ยังมีการขอใช้พื้นที่จากภาควิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและรายวิชาของนักศึกษาทันตแพทย์ก่อนปริญญา และกิจกรรมของโรงเรียนนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์

 

สิทธิการรักษาที่ใช้ในคลินิกกลาง

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ) เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิโครงการรักษาโดยไม่คิดมูลค่า ( โครงการฟันเทียมฟรีคณะสนับสนุนค่าใช้จ่าย,โครงการคืนรอยยิ้มรักษารากฟันฟรี )

7.สิทธิสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

8.สิทธิสวัสดิการสำหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์

9.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

 

ประเภทของการรักษา

 ผู้ป่วยของคลินิกกลางจะเป็นผู้ป่วยที่นัดหมายทั้งหมด จะไม่รับผู้ป่วยฉุกเฉิน (ถึงจะเป็นผู้ป่วยที่นักศึกษาทันตแพทย์รับเคสอยู่ก็ตาม) หรือผู้ป่วยที่ยังไม่ถึงคิวการรักษา (ผู้ป่วย Walk-in) เนื่องจากนักศึกษา
ทันตแพทย์ต้องลงปฏิบัติงานตามตารางการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเท่านั้น

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน

  • ฉุกเฉินไม่เร่งด่วน

ผู้ป่วยมักจะมีการติดต่อกับนักศึกษาทันตแพทย์โดยตรงอยู่แล้ว และมักจะทำการนัดหมายเพื่อมารักษาในคาบเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์

  • ฉุกเฉินเร่งด่วน

ผู้ป่วยสามารถเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับการบำบัดฉุกเฉินได้ตามขั้นตอนที่ทางคณะทันตแพทย์ได้จัดเตรียมไว้ โดยผู้ป่วยต้องมาติดต่อที่
เวชระเบียน ช่องผู้ป่วยเก่าแจ้งอาการ ส่งผู้ป่วยรักษาที่คลินิกชั้น 2
หน่วยบริการโรงพยาบาล หรือรักษากับคลินิกเฉพาะทาง เช่น
งานทันตกรรมประดิษฐ์ หรืองานของทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง