INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

การเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

ระบบการเรียนการสอน

เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 15.45 น. ยกเว้นวันพุธบ่าย

 

การให้บริการ

นักศึกษาทันตแพทย์ก่อนปริญญา หลังปริญญา ถ่ายภาพรังสีภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยาฯ 3 – 4 คน/คาบ

การลงคลินิกของนักศึกษาก่อนปริญญา (แต่ละคาบ)

 

นักศึกษาทันตแพทย์ ปี 4 : 10 – 12 คน

นักศึกษาทันตแพทย์ ปี 5 :   5 – 15 คน  (ภาคปกติและภาคอินเตอร์)

นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ปี 2 : 5 คน

 

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกรังสีฯ

นักรังสีการแพทย์ 1 คน : ถ่ายภาพรังสี 3 มิติ/ภาพรังสีนอกปาก

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 5 คน : ถ่าย/สแกนภาพรังสีในปาก

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 3 คน : ถ่ายภาพรังสีนอกปาก

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 2 คน : เคาน์เตอร์รับผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 1 คน : เคาน์เตอร์นัด CT, สแกนฟิล์ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน

 

ประเภทของการเข้ารับการรักษา

  ภายในคณะ  ถ่ายภาพรังสี 2 มิติ ตามใบส่งถ่ายภาพรังสีจากคลินิกภายในโรงพยาบาลทันตกรรม

ติดต่อ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-15.45 น. ยกเว้นวันพุธบ่าย

กำหนดเวลารับใบส่งถ่ายภาพรังสี ของผู้ป่วยระบบการเรียนการสอน

        ภาพรังสีที่ส่งเอกซเรย์เช้า

บ่าย

ภาพรังสีในปากตั้งแต่ 9 ภาพขึ้นไป และหรือภาพรังสีนอกปาก 3 ภาพ

11:15

15:15

ภาพรังสีในปาก 5-8 ภาพ และหรือภาพรังสีนอกปาก 2 ภาพ

11:30

15:30

ภาพรังสีในปาก 2-4 ภาพ และหรือภาพรังสีนอกปาก 1 ภาพ

11:40

15:40

ภาพรังสีในปาก 1 ภาพ หรือ

ภาพรังสีนอกปาก 1 ภาพ

11:45

15:45

 ปิดรับใบส่งถ่ายภาพรังสี*

11:46

15:46

*หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้โทรแจ้งที่เบอร์ 7773 ก่อนเวลาปิดรับใบส่งถ่ายภาพรังสี

 

การบริการที่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า

– ถ่ายภาพรังสี 3 มิติ (CT Scan)*

– อัลตราซาวด์ (Ultrasound)

– ถ่ายภาพรังสีท่อน้ำลาย (Sialogram)

* หากไม่ได้นัดแต่มีความจำเป็นต้องถ่าย นักรังสีการแพทย์ดูแลและติดต่อรายงานกับอาจารย์เวรประจำวัน

กรณีฉุกเฉิน เปิดทำการตลอดเวลา

อุบัติเหตุ ฟันกระแทก บวม ติดเชื้อ ฉุกเฉินทางทันตกรรม ให้ผู้ป่วยนำใบส่งถ่ายภาพรังสีที่ทันตแพทย์ลงนามแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิกรังสีวิทยาฯ เพื่อขอรับการถ่ายภาพรังสี 2 มิติโดยผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม หรือภาพรังสี 3 มิติโดยนักรังสีการแพทย์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำแต่ละวัน

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)

เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

7.สิทธิสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

8.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ระบบบริการ

เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์   08.30 – 19.40 น.  ยกเว้นวันพุธบ่าย

เปิดบริการวันเสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 16.00 น. ปิดอาทิตย์ที่ 3ของเดือน

 

การให้บริการ

รังสีทันตแพทย์ 1 คน/คาบ

 

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกรังสีฯ

นักรังสีการแพทย์ 1 คน : ถ่ายภาพรังสี 3 มิติ/ถ่ายภาพรังสีนอกปาก

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 4 คน : ถ่าย/สแกนภาพรังสีในปาก

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 3 คน : ถ่ายภาพรังสีนอกปาก

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 2 คน : เคาน์เตอร์รับผู้ป่วย

 

ประเภทของการเข้ารับการรักษา

ภายในคณะ   ถ่ายภาพรังสี 2 มิติ ตามใบส่งถ่ายภาพรังสีจากคลินิกพิเศษและคลินิกระบบพรีเมียมของโรงพยาบาลทันตกรรม

ภายนอกคณะ  ถ่ายภาพรังสี 2 มิติ ตามใบส่งตัวหรือใบส่งถ่ายภาพรังสีจาก  โรงพยาบาลหรือคลินิกภายนอกคณะ

ติดต่อ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. ยกเว้นวันพุธบ่าย

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30-19.40 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.

กำหนดเวลารับใบส่งถ่ายภาพรังสี ของผู้ป่วยระบบบริการ

    ภาพรังสีที่ส่งเอกซเรย์

เช้าบ่าย

เย็น

ภาพรังสีในปากตั้งแต่ 9 ภาพขึ้นไป และหรือภาพรังสีนอกปาก 3 ภาพ

11:30

15:30

19:10

ภาพรังสีในปาก 5-8 ภาพ และหรือภาพรังสีนอกปาก 2 ภาพ

11:40

15:40

19:20

ภาพรังสีในปาก 2-4 ภาพ และหรือภาพรังสีนอกปาก 1 ภาพ

11:50

15:50

19:30

ภาพรังสีในปาก 1 ภาพ หรือ ภาพรังสีนอกปาก 1 ภาพ

11:55

15:55

19:35

 ปิดรับใบส่งถ่ายภาพรังสี*

11:56

15:56

19:36

*หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้โทรแจ้งที่เบอร์ 7773 ก่อนเวลาปิดรับใบส่งถ่ายภาพรังสี

 

การบริการที่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า

– ถ่ายภาพรังสี 3 มิติ (CT Scan)*

* หากไม่ได้นัดแต่มีความจำเป็นต้องถ่าย นักรังสีการแพทย์ดูแลและติดต่อรายงานกับอาจารย์เวรประจำวัน

 

 

กรณีฉุกเฉิน เปิดทำการตลอดเวลา โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

อุบัติเหตุ ฟันกระแทก บวม ติดเชื้อ ฉุกเฉินทางทันตกรรม ให้ผู้ป่วยนำใบส่งถ่ายภาพรังสีที่ทันตแพทย์ลงนามแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิกรังสีวิทยาฯ เพื่อขอรับการถ่ายภาพรังสี 2 มิติโดยผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม หรือภาพรังสี 3 มิติโดยนักรังสีการแพทย์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำแต่ละวัน

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ(สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ) เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40)

4.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ตารางปิดรับผู้ป่วยในเวลาราชการและระบบบริการ

ระบบการเรียนการสอนในเวลาราชการ

ภาพรังสีที่ส่งเอกซเรย์

เช้า

บ่าย

ภาพรังสีในปากตั้งแต่ 9 ภาพขึ้นไปและหรือภาพรังสีนอกปาก 3 ภาพ

11.15 น.

15.15 น.

ภาพรังสีในปาก 5-8 ภาพ และหรือภาพรังสีนอกปาก 2 ภาพ

11.30 น.

15.30 น.

ภาพรังสีในปาก 2-4 ภาพ และหรือภาพรังสีนอกปาก 1 ภาพ

11.40 น.

15.40 น.

ภาพรังสีในปาก 1 ภาพ หรือภาพรังสีนอกปาก 1 ภาพ

11.45 น.

15.45 น.

ปิดรับใบส่งถ่ายภาพรังสี (ใบ Request)

11.46 น.

15.46 น.

 

ระบบบริการ

ภาพรังสีที่ส่งเอกซเรย์เช้าบ่าย

เย็น

ภาพรังสีในปากตั้งแต่ 9 ภาพขึ้นไปและหรือภาพรังสีนอกปาก 3 ภาพ

11.30 น.

15.30 น.

19.10 น.

ภาพรังสีในปาก 5-8 ภาพ และหรือ

ภาพรังสีนอกปาก 2 ภาพ

11.40 น.

15.40 น.

19.20 น.

ภาพรังสีในปาก 2-4 ภาพ และหรือภาพรังสีนอกปาก 1 ภาพ

11.50 น.

15.50 น.

19.30 น.

ภาพรังสีในปาก 1 ภาพ หรือ ภาพรังสีนอกปาก 1 ภาพ

11:55 น.

15.55 น.

19.35 น.

ปิดรับใบส่งถ่ายภาพรังสี (ใบ Request)

11.56 น.

15:56 น.

19.36 น.

 

*หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้โทรแจ้งที่เบอร์ 7773 ก่อนเวลาปิดรับใบส่งถ่ายภาพรังสี