เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเข้ารับบริการของหน่วยวิสัญญีวิทยา

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การเข้ารับบริการของหน่วยวิสัญญีวิทยา

การให้บริการ

ให้บริการวิสัญญีตามมาตรฐานโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ 2.1 ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยผ่าตัดช่องปากใบหน้าและขากรรไกร และผู้ป่วยที่มารับบริการทางทันตกรรมทั่วไป โดยให้บริการผู้ป่วยที่มี ASA status 1-3 ภายใต้การควบคุมดูแลของวิสัญญีแพทย์

ให้การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระยะก่อนให้บริการทางวิสัญญี  ระยะให้บริการทางวิสัญญี ระยะหลัง ให้บริการทางวิสัญญี และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดภายใต้การระงับความรู้สึกภายใน 48 ชั่วโมง

*ศักยภาพที่เป็นข้อจำกัด ได้แก่ การผ่าตัดภายใต้การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวซับซ้อน อาการของโรคยังควบคุมไม่ได้ การผ่าตัดภายใต้การระงับความรู้สึกที่ต้องมีการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาทางการแพทย์

ระบบการเรียนการสอน

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 07.30 -15.30 น.

 

ชนิดของการระงับความรู้สึกที่ให้บริการ

  • การระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย(General anesthesia)
  • การให้ยาสงบประสาท (Sedation)
  • M.A.C.(Monitor Anesthesia Care)

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)

เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)   (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

7.สิทธิสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

8.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ระบบบริการ

เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ 16.30 – จนกว่าเคสจะเสร็จ

เปิดบริการวันเสาร์ – อาทิตย์ 07.00-จนกว่าเคสจะเสร็จ

 

ชนิดของการระงับความรู้สึกที่ให้บริการ

  • การระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย (General anesthesia)
  • การให้ยาสงบประสาท (Sedation)

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่                                    

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ(สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)                                                         

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)   เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40)

4.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์