INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการให้บริการผู้รับบริการ หน่วยเภสัชกรรม

แนวทางการให้บริการผู้รับบริการ หน่วยเภสัชกรรม

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการให้บริการผู้รับบริการ หน่วยเภสัชกรรม

ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก

วันเวลาในการให้บริการ

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 16.30 น. ถึง 20.00 น.

 วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

ปิดให้บริการวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

กลุ่มผู้ให้บริการ

         เภสัชกรประจำ 1 ราย

         ผู้ช่วยเภสัชกรประจำ 2 ราย

 

กลุ่มผู้รับบริการ

        ผู้รับบริการทุกรายที่มารับบริการ ภายในโรงพยาบาล     ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

 

ลักษณะการให้บริการ

        ให้บริการจ่ายยา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา รวมทั้งงานด้านเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

 

ขั้นตอนการให้บริการ

  1. ผู้รับบริการ จะได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ และหรือ
    ทันตแพทย์ผู้รักษาจากคลินิกหน่วยงาน
  2. ผู้รับบริการ ชำระเงินค่ายาที่จุดชำระเงิน
  3. ผู้รับบริการ นำใบสั่งยาพร้อมใบเสร็จรับเงิน มารับยา
    ที่ห้องจ่ายยา หน่วยเภสัชกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1

ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน

วันเวลาในการให้บริการ

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 16.30 น. ถึง 20.00 น.

วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

ปิดให้บริการวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

กลุ่มผู้ให้บริการ

เภสัชกรประจำ 1 ราย

ผู้ช่วยเภสัชกรประจำ 1 ราย

 

กลุ่มผู้รับบริการ

ผู้รับบริการทุกรายที่มารับบริการ ภายในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

 

ลักษณะการให้บริการ

ให้บริการจ่ายยา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา รวมทั้งงานด้านเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

 

ขั้นตอนการให้บริการ

1.ผู้รับบริการที่นอนพักรักษาภายในโรงพยาบาล ทันตกรรม จะได้รับยาตามใบสั่งยาในแต่ละวันตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์และหรือทันตแพทย์ผู้รักษา ในระหว่างนอนพักรักษาตัว โดยมีการประสานงานระหว่างหน่วยเภสัชกรรม และหน่วยผู้ป่วยใน เพื่อบริหารยาให้ผู้รับบริการ

2.ผู้รับบริการที่ได้รับยากลับบ้าน ก่อนออกจากโรงพยาบาลทันตกรรม จะได้รับยา และคำแนะนำการใช้ยาที่ได้รับ โดยมีการประสานงานระหว่างหน่วยเภสัชกรรม และหน่วยผู้ป่วยใน เพื่อให้บริการผู้รับบริการ

3. ผู้รับบริการ ชำระค่ายาก่อนออกจากโรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งรวมทั้งยาที่ได้รับเมื่อพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลทันตกรรม และยาที่ได้รับกลับบ้าน ที่จุดชำระเงิน