INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ความเป็นมาของงานตรวจสอบภายใน

พันธกิจ

เพื่อให้ความมั่นใจในระบบการบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร จึงได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

2. ให้บริการคำปรึกษาแก่ส่วนงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารงาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ด้วยการเป็นกลไกที่ให้ความมั่นใจในระบบการบริหารจัดการ ที่มีความโปร่งใส

 

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยการ

ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ

1. ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน
2. การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน ระบบงาน กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่กำหนด
3. การดูแลรักษาทรัพย์สินและความมีตัวตน
4. ความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากร
5. ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด

6. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น