เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการเข้ารับบริการผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

แนวทางการเข้ารับบริการผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการเข้ารับบริการผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

ระบบการเรียนการสอน

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.

(ยกเว้นวันพุธบ่าย)

 

การให้บริการ

– ให้บริการเฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมรากเทียม โดยอาจารย์ทันตแพทย์ประจำภาควิชา

– ให้บริการเฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ โดยนักศึกษาหลังปริญญา ภายใต้การดูแลของอาจารย์

 

การลงปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังปริญญา

– อาจารย์ทันตแพทย์ลงปฏิบัติงาน 1-2 ท่าน/คาบ ตามตารางนัดหมาย

– นักศึกษาหลังปริญญาลงปฏิบัติงาน 25-30 ท่าน/คาบ ตามตารางนัดหมาย

 

ประเภทของการเข้ารับบริการ

ภายในคณะ รับตรวจ ปรึกษา รักษางานทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม โดยนักศึกษาหลังปริญญา ภายใต้การดูแลของอาจารย์

– ผู้มารับบริการ ต้องทำแฟ้มประวัติ ตรวจและเข้าคิวตามระบบของโรงพยาบาล

– เมื่อถึงคิวการรักษา เจ้าหน้าที่ดึงคิวในระบบ SSB เพื่อตัดจ่ายและทำการส่งไปรษณีย์เพื่อให้ผู้ป่วยติดต่อยืนยันการรักษาตามคิว

– เจ้าหน้าที่โทรนัดหมายผู้มารับบริการมาตรวจวางแผนการรักษา พิมพ์ปาก ถ่ายรูป เพื่อนำไปปรึกษาอาจารย์ในการรักษางานทันตกรรมประดิษฐ์

– เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายผู้ป่วยเพื่อมารับการรักษากับทันตแพทย์ที่ดูแลจนเสร็จสิ้นการรักษา

– เมื่อเสร็จสิ้นการรักษาคลินิกจะเข้าคิว Recall ทุก 3 ,6 เดือน

ภายนอกคณะ

-รับปรึกษาผู้ป่วยใหม่หรือมีใบส่งตัว ติดต่อทำประวัติที่เวชระเบียน ตรวจที่หน่วยบริการโรงพยาบาล เพื่อส่งต่อมาปรึกษาเฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์ ส่งคลังผู้ป่วยเพื่อเข้าคิวงานทันตกรรมประดิษฐ์

– โทรสอบถามด้วยตนเองและสนใจอยากทำการรักษา เข้ามาทำแฟ้มประวัติ ตรวจปรึกษา ส่งคลังผู้ป่วยเพื่อเข้าคิวงาน
ทันตกรรมประดิษฐ์

 

กรณีฉุกเฉิน

-ทันตแพทย์อยู่เวรฉุกเฉินเพื่อทำการตรวจปรึกษาและบำบัดฉุกเฉินภายใต้การดูแลของอาจารย์คาบละ 1 ท่าน

-บริการฉุกเฉินให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการจ่ายเข้าภาควิชา
ทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในกรณีที่การรักษาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว (Completed Case) และหลังปริญญาเท่านั้น โดยไม่มีนัดหมายให้ผู้ป่วยมาติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองในวันนั้นๆ

-รับตรวจปรึกษาให้กับผู้ป่วยทุกคลินิกโดยให้ติดต่อผ่านเคาน์เตอร์ทุกครั้ง

-ให้บริการฉุกเฉินผู้ป่วยงานทันตกรรมประดิษฐ์ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในกรณีที่การรักษาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว (Completed Case) โดยผ่านระบบตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)

เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

7.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของภาควิชา

8.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล     

 

หมายเหตุ : งานทันตกรรมรากเทียมไม่สามารถใช้สิทธิใดๆ เบิกค่ารักษาได้

ระบบบริการ

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 -20.00 น.

 

การให้บริการ

     – เปิดให้บริการงานทันตกรรมประดิษฐ์และงานทันตกรรมรากเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง (ตามตารางนัดหมายของทันตแพทย์)

 

การลงปฏิบัติงานของทันตแพทย์

     -ทันตแพทย์ลงปฏิบัติงาน 4-6 ท่าน/คาบ ตามตารางของทันตแพทย์

 

ประเภทของการเข้ารับบริการ

    – รับปรึกษา ผู้มารับบริการใหม่ที่ต้องการทำการรักษางานทันตกรรมประดิษฐ์และงานทันตกรรมรากเทียม จากหน่วยเวชระเบียน หรือโทรนัดหมาย

    – รับปรึกษา ตามการส่งตัวที่ระบุทันตแพทย์ โดยนัดหมายตรวจตามตารางนัดหมายแต่ละท่าน ส่งต่อการนัดหมาย หรือรักษาจากคลินิกระบบนอกเวลาหรือระบบค่าตอบแทนเท่านั้น

 

กรณีฉุกเฉิน

    –  ผู้ป่วย Walk in รับบัตรคิวแจ้งการรอคิวการรักษา บำบัดฉุกเฉินเบื้องต้น

    – เจ้าหน้าที่จะนัดหมายผู้ป่วยให้กับทันตแพทย์ผู้รักษาให้เร็วที่สุด

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่                                    

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ(สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)                                                         

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)  เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40)

4.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

หมายเหตุ : งานทันตกรรมรากเทียมไม่สามารถใช้สิทธิใดๆเบิกค่ารักษาได้