เว็บไซต์เก่า

บุคคลต้นแบบ MU BRAND AMBASSADOR ของคณะทันตแพทยศาสตร์

MU DENT faculty of dentistry

บุคคลต้นแบบ MU BRAND AMBASSADOR ของคณะทันตแพทยศาสตร์

“บุคคลต้นแบบ” Mu Brand Ambassador ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘

โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

Mastery : คุณศิริลักษณ์ ชนะพันชัย
Altruism : คุณชญาดา เทียนไชย
Harmony : รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
Integrity : รศ.ทพ.นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์
Determination : ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
Originality : ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

“บุคคลต้นแบบ” Mu Brand Ambassador ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗

โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

Mastery : ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
Altruism : ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร
Harmony : รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
Integrity : รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์
Determination : น.ส.จรรยาภรณ์ เรืองศรี
Originality : ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
Leadership : ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ