INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สารจากคณบดี

สวัสดีครับ กระผมขอเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกทุกแง่มุมเกี่ยวกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สะท้อนเอกลักษณ์และความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการรักษาทางทันตกรรม ของเราผ่านทางเว็บไซต์นี้

เราหวังว่าเว็บไซต์ของเราจะทำให้ท่านเข้าใจความเป็นมา อัตลักษณ์ และเป้าหมายในอนาคตของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดียิ่งขึ้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันที่จัดให้มีการศึกษาทางด้านทางทันตกรรมแบบพร้อมมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้นักศึกษาทันตแพทย์ของเราทุกคนเพียบพร้อมไปด้วยทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในศตวรรษที่ 21 นี้ คณะฯ ของเราจึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่นักศึกษาเลือกมาศึกษาทางด้านทันตกรรม เพื่อเตรียมพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพทางด้านทันตกรรมในอนาคต นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนแก่คณาจารย์ บุคลากรที่ทุ่มเททำงาน และตั้งใจอุทิศตนเพื่อมอบความรู้และการศึกษาที่มีคุณภาพดีเลิศให้กับนักศึกษาของเราอย่างเต็มที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรทางทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชาทางทันตกรรมให้ผู้สนใจได้เลือกเรียน อาทิ ชีววิทยาช่องปาก ชีววัสดุศาสตร์ การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรและการวิจัยทางคลินิก

เรามั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับองค์ความรู้ทางด้านทันตกรรมในทุกๆด้าน จากหลักสูตรต่างๆ ที่คณะฯ จัดให้มีการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมตัวพร้อมที่จะเผชิญกับโลกและการทำงานในชีวิตจริงได้อย่างภาคภูมิ

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วยความราบรื่น หากต้องการความช่วยเหลืออื่นใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อพวกเราได้ที่อีเมล dtnews@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล