เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะกรรมการประจำคณะ

MU DENT faculty of dentistry

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะผู้บริหาร

ศ.คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

คณบดี

ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช

รองคณบดี

ศ.คลินิก ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และการศึกษาหลังปริญญา

รศ. ทพ.ยสวิมล คูผาสุข

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รศ. ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รศ. ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติ
และเครือข่ายความร่วมมือ

รศ. ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์

อ. ทพ.ปริย แก้วประดับ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

รศ. ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพ และสิ่งแวดล้อม

ผศ. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร

หัวหน้าภาควิชา

ผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รศ. ดร. ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

รศ. ดร.ศิริมา สงวนสิน

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ผศ. ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

รศ. ดร. ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน

รศ. ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก

รศ. ดร. ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

รศ. ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รศ. ดร. ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
และวิทยาเอ็นโดดอนต์

ศ. ดร. ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

รศ. ดร. สิรดา ศรีหิรัญ

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ. ดร. ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

ผศ. ทพญ.สุนี พงศ์โรจน์เผ่า

หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

รศ. ดร. ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
และปริทันตวิทยา

ผศ. ทพ.ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

รศ. ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร

ประธานสภาอาจารย์

รศ. ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย

รองประธานสภาอาจารย์

ผศ. ดร.นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ

อ. ทพ.ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ