เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานสื่อสารองค์กร

MU DENT faculty of dentistry

งานสื่อสารองค์กร

ภารกิจ

ดูแลหน่วยงานในกำกับโดยมีหน่วยงาน ดังนี้

  • หน่วยประชาสัมพันธ์
  • หน่วยโสตทัศนศึกษา
  • หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์
  • หน่วยวิเทศสัมพันธ์

1. แสวงหา รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆของคณะ จัดทำเป็นข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าด้านวิชาการและการศึกษาในหลากหลายช่องทางและสื่อรูปแบบต่างๆ
3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะเพื่อบริหารจัดการการบันทึกรายการ/กิจกรรม/การแถลงข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์
5. ปฏิบัติหน้าที่โอเปอเรเตอร์ในเครือข่ายโทรศัพท์ของคณะ
6. ดูแล ควบคุม พัฒนาระบบทีวีดิจิตอลไซเนจ

1. ให้บริการถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆของคณะ
2. ให้บริการออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
3. ให้บริการพิมพ์สีสำหรับเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะเฉพาะกระดาษ A3
4. ติดตั้งระบบ – อุปกรณ์สำหรับถ่ายวิดีโอการถ่ายทอดสด ทางทันตกรรมพร้อมควบคุมการถ่ายทอดสด
5. ให้บริการบันทึกพร้อมตัดต่อวิดีโอและใส่เทคนิคพิเศษเพื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมของคณะ ทั้งในและนอกสถานที่
6. บริหารจัดการจัดเก็บไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ เพื่อการสืบค้นข้อมูล

1. upload ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารผ่าน หน้าเว็บไซต์คณะ อาทิ การตอบปัญหาทาง dentist online ผ่านระบบ intranet และ internet และผ่าน social media
2. ดำเนินการสร้าง เพิ่มเติม แก้ไข website ของ ภาควิชา หน่วยงาน โรงพยาบาล
3. ให้บริการออกแบบด้านต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก website/ logo/ card โปสเตอร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของคณะ
4. ติดตามผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรทาง social network และรายงานผู้บังคับบัญชา
5. วางแผนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษ์องค์กร

1. ประสานงานการเจรจา และการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระหว่างคณะกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัย
2. จัดทำร่างสัญญา ข้อตกลง การต่ออายุสัญญา และโครงการความร่วมมือต่างๆกับสถาบันการศึกษา/องค์การต่างประเทศ
3. จัดเตรียมพิธีการและประสานงานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์การต่างประเทศ
4. ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา อาจารย์การให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน ทุนการศึกษา การดูงานและการวิจัย ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย/คณะ
และหน่วยงานต่างประเทศ
5. ประสานงานให้การต้อนรับ/รับรองอาคันตุกะ/ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา หรือองค์การต่างประเทศที่มาเยือน จัดโปรแกรมเยี่ยมชมคณะและนำชม
6. ประสานงานการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงานแก่ นักศึกษา/บุคลากรจากต่างประเทศที่มาอบรม/ศึกษาดูงานที่คณะ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
7. ประสานงานการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานหรือเจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศของผู้บริหารของคณะ
8. พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ เผยแพร่กิจกรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะในช่องทางต่างๆ
9. จัดทำรายงานกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศของคณะ เช่น เครือข่าย IDCMR, WHO CC เป็นต้น
10. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการกิจของเครือข่าย IDCMR

โครงสร้าง

นางสาวศิญาภัสร์ ปิยะศักดิ์พิชญา

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทร. 02200-7600
ภายใน 7600
E-mail : siyaphat.piy@mahidol.ac.th


นางสาวณัฐสุดา  วัฒนภิญโญ

ตำแหน่ง นักนิเทศศิลป์
โทรศัพท์ : 02-200-7609
โทรศัพท์ภายใน : 7609
E-mail: nutsuda.wat@mahidol.ac.th

ติดต่อเรา

งานสื่อสารองค์กร

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15 เบอร์โทรศัพท์ 02200-7600 เบอร์โทรสาร 02200-7609

ติดต่อด้านประชาสัมพันธ์

dtnews@mahidol.ac.th

ติดต่อด้านประชาสัมพันธ์

dtinter@mahidol.ac.th

จำนวนคนในงานสื่อสารองค์กร