เว็บไซต์เก่า

หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

แนะนำหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Central Sterile Supply Department : CSSD) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือทางทันตกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงการจัดการผ้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ให้มีสภาพปราศจากเชื้อตามมาตรฐานสำคัญด้านการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ (CSSD) ซึ่งรองรับเครื่องมือทางทันตกรรมและการแพทย์ทั้งระบบ มีกระบวนการจัดการอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพและคุณภาพ