เว็บไซต์เก่า

หน่วยจัดหาพัสดุ

หน่วยจัดหาพัสดุ

หน่วยจัดหาพัสดุ

แนะนำหน่วยจัดหาพัสดุ

 

ปณิธานหน่วยจัดหาพัสดุ
 ถูกต้อง  โปร่งใส   เต็มใจให้บริการ 

 

 

วิสัยทัศน์

บริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์