เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการเข้ารับบริการของคลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

แนวทางการเข้ารับบริการของคลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

ระบบการเรียนการสอน

เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 16.00 น. ยกเว้นวันพุธบ่าย

 

การให้บริการ

นักศึกษาทันตแพทย์ก่อนปริญญา หลังปริญญา

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ฯ

การลงคลินิกของนักศึกษาก่อนปริญญา ( แต่ละคาบ )

ปี  4    2 กลุ่ม   

ปี  5    2 กลุ่ม      ปี 6  1 กลุ่ม 

( ภาคปกติและภาคอินเตอร์)

การลงคลินิกของนักศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตร  PG    5-  6 ท่านต่อ คาบ

หลักสูตร  MS   2  ท่านต่อ คาบ  

หลักสูตร Resident   3 – 4  ท่านต่อ คาบ

 

ประเภทของการเข้ารับการรักษา

ภายนอกคณะ  ปรึกษาจากใบส่งตัวหรือใบส่งการรักษาจากโรงพยาบาลหรือคลินิกภายนอก ช่วงในเวลา 09.00 -15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์

ภายในคณะ     ตรวจปรึกษา รอยโรค ถุงน้ำ หรือเรื่องอื่น ๆ  จากคลินิกภายใน ติดต่อช่วงในเวลา 09.00 -15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ โดยมี Resident และอาจารย์ประจำวันรับการปรึกษา( ผู้ป่วยมาพร้อม แฟ้มประวัติโดยไม่ต้องมีทันตแพทย์มา)

– ปรึกษาเรื่องโรคประจำตัวผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยงในงานศัลยกรรม   เช่น โรคกระดูก มะเร็ง การฉายแสง ช่วงในเวลา 09.00 -15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์

ปรึกษาตามอาการหรือการนัดหมายส่วนตัว ตามตารางเวรของอาจารย์  ช่วงในเวลา 09.00 -15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์  ตามตารางเวรการลงคลินิก

– อุบัติเหตุ ฟันกระแทก บวม ติดเชื้อ อาการเลือดไหลไม่หยุด และอาการทางทันตกรรมที่เข้าข่ายฉุกเฉินในงานศัลยกรรม  เปิดทำการตลอดเวลา  โดยมี Resident ดูแลและติดต่อรายงานเคสกับอาจารย์ประจำวัน – ประจำเดือน

– การนัดหมาย การตรวจ การจ่ายเคส ต้องผ่านอาจารย์ประจำวัน     แต่ละท่าน เพื่อเช็นรับเข้าคลินิกและจ่ายเคสก่อน

 

แยกการรักษาตามอาการหรือการนัดหมายเคสของคลินิก

– การถอนฟัน ผ่าฟันคุด นักศึกษาก่อนและหลังปริญญา

– การผ่าตัดรอยโรค ถุงน้ำ ผ่าฟันคุดอย่างยาก ปลูกฟัน ระบายหนองในและนอกช่องปาก  ยึดมัดเข้าเฝือกฟัน ดึงฟัน รากเทียม ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยให้บริการโดย Resident ภายใต้การควบคุมของอาจารย์

– การดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินโดย Resident ภายใต้การควบคุมของอาจารย์

 

กรณีฉุกเฉิน

รักษาโดย Resident    ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำ   แต่ละวัน – เดือนเปิดทำกการตลอดเวลา 

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)

เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

7.สิทธิสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

8.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ระบบบริการ

เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 20.00 น.  ยกเว้นวันพุธบ่าย

เปิดบริการวันเสาร์ – อาทิตย์ 09:00 – 16.30 น. ปิดอาทิตย์ที่3ของเดือน

 

การให้บริการ


ทันตแพทย์ 1 ท่าน ต่อคาบ

สำหรับเวลาวันจันทร์ – ศุกร์ 09.00- 16.00 น.


ทันตแพทย์ 5 -10 ท่าน ต่อคาบ 

( ตามการปฏิบัติของทันตแพทย์แต่ละท่าน )

สำหรับวันจันทร์ – ศุกร์ 16.00- 20.00 น.


ทันตแพทย์ 8 -11 ท่าน ต่อคาบ 

( ตามการปฏิบัติของทันตแพทย์แต่ละท่าน )

สำหรับวันเสาร์ – อาทิตย์  09.00 – 16.30 น.

 

ประเภทของการเข้ารับการรักษา

– ปรึกษา ตามการส่งตัวที่ระบุชื่อทันตแทพย์ โดยนัดหมายตรวจตามตารางเวรทันตแพทย์แต่ละท่าน

– ส่งต่อการนัดหมาย หรือรักษาจากคลินิกระบบนอกเวลาหรือ ระบบค่าตอบแทนเท่านั้น

– ผู้ป่วยใหม่ต้องการผ่าฟันคุดอย่างเดียว สามารถเข้ารับการนัดหมาย โดยไม่ผ่านการตรวจ กรณีตรวจต้องตรวจตามแผนกอื่นก่อน

 

แยกการรักษาหรือการนัดหมายเคสของคลินิก

– การนัดหมาย ระบุทันตแพทย์ โดยความต้องการจากผู้ป่วยหรือทันตแพทย์ที่ทำการส่งเคสต่อมา

– การนัดหมาย สามารถนัดหมายได้ทุกหัตถการ

ยกเว้น รอยโรค ถุงน้ำ การนัดหมายเพื่อการผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ OR ต้องรับการตรวจในเวลา ช่วงในเวลา 09.00 -15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์

 

หมายเหตุ

* เนื่องจากต้องมีการส่งตรวจชิ้นเนื้อกับหน่วยพยาธิ  ซึ่งเปิดในเวลาราชการเท่านั้น

* บางเคส ต้องมีการติดตามอาการระยะยาวตามโรคที่พบ

 

กรณีฉุกเฉิน

ปวดฟัน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

1.walk in รับบัตรคิวแจ้งการรอคิวการรักษา     กรณีไม่ได้รับการรักษา    การนัดหมายเจ้าหน้าที่จะทำการนัดคิวเร็วที่สุด กรณีทีต้องการรับยากลับบ้าน Resident เป็นผู้จ่ายยา

2.ฉุกเฉิน ติดเชื้อ บวม อุบัติเหตุเจ้าหน้าที่แจ้ง Resident ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำแต่ละวัน – เดือน เพื่อดำเนินการรักษาต่อไป

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่                                    

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ(สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)                                                         

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)  เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,
การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40)

4.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์