เว็บไซต์เก่า

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU DENT faculty of dentistry

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2556

ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2553

รศ.ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2564

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2561

รศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี 2560

ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์