INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

การเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

ระบบการเรียนการสอน

เปิดบริการ

: วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  09.00 – 16.00 น. 

  ยกเว้นวันพุธ (ทั้งวัน)

 

การให้บริการ

ให้การรักษาคลองรากฟัน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา จำนวน 7 – 8 ท่าน/คาบ  ภายใต้การดูแลของอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

ประเภทของการเข้ารับการรักษา

1.ผู้ป่วยนัดหมายจากคลังผู้ป่วยระบบการเรียนการสอนของโรงพยาบาล

2.ผู้ป่วยระบบการเรียนการสอนที่มีอาการเร่งด่วนฉุกเฉิน เฉพาะรายที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษาและรับผิดชอบโดยภาควิชาฯ หรือผู้ป่วยระบบการเรียนการสอนที่ส่งมาจากหน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม โดยมีใบขอส่งต่อผู้ป่วยคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์และระบุสาเหตุการส่งชัดเจน (อาจได้รับการรักษาภายในวันนั้น หรือได้รับนัดหมายโดยเร็วที่สุดในกรณีที่ทันตแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยท่านอื่นอยู่)

3.รับปรึกษาจากคลินิกต่างๆ ภายในคณะฯ โดยมีใบขอรับปรึกษาคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ และระบุคำถามหรือสิ่งที่ต้องการปรึกษาชัดเจน หรือมีทันตแพทย์/นักศึกษามาปรึกษาด้วยตัวเอง ภายในเวลา 9.00 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันพุธจะได้รับการนัดหมายหรือแนะนำให้มารับคำปรึกษาในวันอื่นเนื่องจากไม่มีทันตแพทย์ลงปฏิบัติงาน

4.ผู้ป่วยนัดหมายเพื่อติดตามผลการรักษา (Recall)

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)

เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท) เฉพาะเอกซเรย์ และงานอุดฟัน

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 และ 40 เฉพาะงานอุดฟัน

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

7.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ระบบบริการ

เปิดบริการ

: วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  16.30 – 20.00 น.

: วันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 น. 

 

การให้บริการ

    ให้การรักษาคลองรากฟัน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จำนวน 9 – 12 ท่าน/คาบ 

 

ประเภทของการเข้ารับการรักษา

  1. รักษาผู้ป่วยนัดหมายที่ผ่านการตรวจและส่งต่อมาจากคลินิกต่างๆ ภายในคณะฯ
  2. รักษาผู้ป่วยนัดหมายที่มีหนังสือส่งตัวมารักษารากฟันโดยเฉพาะจากภายนอกคณะฯ ซึ่งมาติดต่อนัดหมายด้วยตัวเอง หรือนัดหมายผ่าน Line Official Account
  3. ผู้ป่วยที่รักษารากฟันเสร็จแล้ว

– ไม่เกิน 2 เดือน แต่ยังคงมีอาการ สามารถส่งมานัดหมายได้เลย

– เกิน 2 เดือน หรือได้พบทันตแพทย์ใส่ฟันแล้ว หากมีอาการ ต้องผ่านการตรวจจากคลินิกต้นทางก่อนว่ามีสาเหตุมาจากฟัน
ซี่ดังกล่าว จึงส่งต่อมาเพื่อรับนัดหมายต่อไป

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่                                   

 -ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ(สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)                                                         

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)  เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40) เฉพาะงานอุดฟัน

4.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์