เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้มีการสถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยได้แยก คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงการสาธารณสุข

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไทขึ้นในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในขณะนั้น และได้มีการขยายพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน จากเดิมที่คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท ถ.อังรีดูนังต์ มายังอาคารศูนย์วิจัยทางคลินิก ซึ่งเป็นอาคาร ๕ ชั้น ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖ ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จึงได้ถือเอาวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นวันสถาปนาคณะฯ สืบต่อมา และในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานนาม “มหิดล” เป็นนามใหม่ ของมหาวิทยาลัย ตามพระนามาภิไธยในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย จึงเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล

ต่อมาในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ตัดคำว่า “พญาไท” ท้ายคำคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไทออก จึงได้ใช้ชื่อว่า “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” มาจนถึงปัจจุบัน และได้มีคณบดีบริหารมาแล้ว ๙ ท่าน ท่านแรก คือ ศ. ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ โดยคณบดี ท่านปัจจุบัน คือ ศ.คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

ดอกไม้ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

บัวสุทธาสิโนบล (Nymphaea capensis var zanzibarien-sis) มีดอกใหญ่สีม่วงอมน้ำเงิน หรือม่วงอมแดงที่เรียกว่า สีกุหลาบ แก่ โคนเกสรเหลือง กลิ่นหอมแรง มีถิ่นกำเนิดบนเกาะ Zanzibar ประเทศแอฟริกาใต้ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาจากเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปีพ.ศ. 2444 ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ กสิน สุวตะพันธุ์ จึงตั้งชื่อบัวนี้ตามพระนามว่า “สุทธาสิโนบล” ฝรั่งเรียกว่า Royal Purple

สีประจำคณะ

Name :: Violet
Code:: #6D2C90
RGB :: R109,G44,B144
CMYK :: C71-M100-Y0-K0

Mascot

ปี 2564 คุณหมอยิ้มใส กับน้องกรามมี่ ภูติพิทักษ์ฟัน (TOOTH FAIRY) ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คอยช่วยเหลือน้องฟันของผู้รับบริการที่มีปัญหาให้กลับมาแข็งแรง และสุขภาพดีดังเดิม นอกจากนี้ยังคอยให้คำแนะนำและดูแลความสงบสุขในช่องปากของเหล่ามวลมนุษยชาติอีกด้วย คุณหมอยิ้มใส ผมทรงยาสีฟันฟลูออไรด์ กระจกส่องฟันวิเศษ / เสื้อกาวน์ดูสะอาดสะอ้าน / คุณหมอยิ้มใสใจดีผู้พิทักษ์ฟัน / สีผิวเป็นสีประจำคณะ น้องกรามมี่ มาพร้อมกับปีกนางฟ้าเล็กๆสีทอง เวลาบินจะมีประกายระยิบระยับ

ในปี 2552 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการแสดงเอกลักษณ์ และ ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสู่สาธารณชน โดยผู้ชนะการประกวดการออกแบบคือ นายภิรมย์ สุขะจินตนากาญจน์ ใช้ชื่อ Mascot ว่า Denta Dentie และเริ่มใช้ Mascot ดังกล่าว ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2552 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน