เว็บไซต์เก่า

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้มีการสถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยได้แยก คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงการสาธารณสุข

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไทขึ้นในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในขณะนั้น และได้มีการขยายพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน จากเดิมที่คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท ถ.อังรีดูนังต์ มายังอาคารศูนย์วิจัยทางคลินิก ซึ่งเป็นอาคาร ๕ ชั้น ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖ ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จึงได้ถือเอาวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นวันสถาปนาคณะฯ สืบต่อมา และในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานนาม “มหิดล” เป็นนามใหม่ ของมหาวิทยาลัย ตามพระนามาภิไธยในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย จึงเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล

ต่อมาในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ตัดคำว่า “พญาไท” ท้ายคำคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไทออก จึงได้ใช้ชื่อว่า “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” มาจนถึงปัจจุบัน และได้มีคณบดีบริหารมาแล้ว ๙ ท่าน ท่านแรก คือ ศ. ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ โดยคณบดี ท่านปัจจุบัน คือ ศ.คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

ดอกไม้ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

บัวสุทธาสิโนบล (Nymphaea capensis var zanzibarien-sis) มีดอกใหญ่สีม่วงอมน้ำเงิน หรือม่วงอมแดงที่เรียกว่า สีกุหลาบ แก่ โคนเกสรเหลือง กลิ่นหอมแรง มีถิ่นกำเนิดบนเกาะ Zanzibar ประเทศแอฟริกาใต้ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาจากเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปีพ.ศ. 2444 ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ กสิน สุวตะพันธุ์ จึงตั้งชื่อบัวนี้ตามพระนามว่า “สุทธาสิโนบล” ฝรั่งเรียกว่า Royal Purple

สีประจำคณะ

Name :: Violet
Code:: #6D2C90
RGB :: R109,G44,B144
CMYK :: C71-M100-Y0-K0

Mascot

ปี 2564 คุณหมอยิ้มใส กับน้องกรามมี่ ภูติพิทักษ์ฟัน (TOOTH FAIRY) ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คอยช่วยเหลือน้องฟันของผู้รับบริการที่มีปัญหาให้กลับมาแข็งแรง และสุขภาพดีดังเดิม นอกจากนี้ยังคอยให้คำแนะนำและดูแลความสงบสุขในช่องปากของเหล่ามวลมนุษยชาติอีกด้วย คุณหมอยิ้มใส ผมทรงยาสีฟันฟลูออไรด์ กระจกส่องฟันวิเศษ / เสื้อกาวน์ดูสะอาดสะอ้าน / คุณหมอยิ้มใสใจดีผู้พิทักษ์ฟัน / สีผิวเป็นสีประจำคณะ น้องกรามมี่ มาพร้อมกับปีกนางฟ้าเล็กๆสีทอง เวลาบินจะมีประกายระยิบระยับ

ในปี 2552 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการแสดงเอกลักษณ์ และ ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสู่สาธารณชน โดยผู้ชนะการประกวดการออกแบบคือ นายภิรมย์ สุขะจินตนากาญจน์ ใช้ชื่อ Mascot ว่า Denta Dentie และเริ่มใช้ Mascot ดังกล่าว ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2552 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน