เว็บไซต์เก่า

หน่วยอำนวยการและเลขานุการ

หน่วยอำนวยการและเลขานุการ

หน่วยอำนวยการและเลขานุการ

แนะนำหน่วยงาน

เลขานุการผู้บริหารมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารในการบริหารจัดการงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร เลขานุการผู้บริหารเป็นเสมือนผู้ช่วย เป็นผู้เชื่อมโยงหรือประสานให้ทุกระดับงานเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้งานขององค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ