INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย

หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย

แนะนำหน่วยงาน

หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีภารกิจหลักคือ เป็นหน่วยกลางในการให้บริการด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการต่างๆ ของแต่ละศูนย์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก ภายในและภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์