เว็บไซต์เก่า

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

แนะนำหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2557 จากการปรับโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยแบ่งหน่วยงานภายในงานทรัพยากรออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ

1. หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

2. หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

4. หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล