INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รางวัลที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มอบให้แก่นักศึกษาในสาขาต่างๆ

MU DENT faculty of dentistry

รางวัลที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มอบให้แก่นักศึกษาในสาขาต่างๆ

รางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตรหกปีเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสอง

รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นชั้นปีที่ 6 จากทุนศาสตราจารย์พิเศษ

นายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์

รางวัลของศ.คลินิก เศวต ทัศนบรรจง

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หกที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมเด็ก

รางวัลของศ.คลินิกเกียรติคุณ อมรา ม่วงมิ่งสุข

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หก
ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนท์

รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ผู้สอบได้คะแนนเป็นที่หนึ่ง

วิชากายวิภาคศาสตร์ จากมูลนิธินายแพทย์รัศมี วรรณิสสร

ภาควิชาสรีระวิทยาและชีวะเคมีให้รางวัลแก่นักศึกษา

ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาของตน