เว็บไซต์เก่า

รางวัลที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มอบให้แก่นักศึกษาในสาขาต่างๆ

MU DENT faculty of dentistry

รางวัลที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มอบให้แก่นักศึกษาในสาขาต่างๆ

รางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตรหกปีเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสอง

รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นชั้นปีที่ 6 จากทุนศาสตราจารย์พิเศษ

นายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์

รางวัลของศ.คลินิก เศวต ทัศนบรรจง

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หกที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมเด็ก

รางวัลของศ.คลินิกเกียรติคุณ อมรา ม่วงมิ่งสุข

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หก
ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนท์

รางวัลนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ผู้สอบได้คะแนนเป็นที่หนึ่ง

วิชากายวิภาคศาสตร์ จากมูลนิธินายแพทย์รัศมี วรรณิสสร

ภาควิชาสรีระวิทยาและชีวะเคมีให้รางวัลแก่นักศึกษา

ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาของตน