INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยจัดการข้อมูล

หน่วยจัดการข้อมูล

หน่วยจัดการข้อมูล

แนะนำหน่วยจัดการข้อมูล

หน่วยจัดการข้อมูล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ภายในคณะฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ