เว็บไซต์เก่า

หน่วยจัดการข้อมูล

หน่วยจัดการข้อมูล

หน่วยจัดการข้อมูล

แนะนำหน่วยจัดการข้อมูล

หน่วยจัดการข้อมูล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ภายในคณะฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ