เว็บไซต์เก่า

หน่วยธุรการ

หน่วยธุรการ

แนะนำหน่วยธุรการ

 

เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลต่างๆ และให้ข้อมูลเพื่อตอบสนองและสนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร โรงพยาบาลทันตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาลทันตกรรมบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการเรื่องต่างๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง โดยมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาการบริการวิชาการ และการวิจัย