เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

แนะนำหน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 

หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กันยายน 2553 เดิมใช้ชื่อว่าหน่วยบริหารคุณภาพโรงพยาบาล มีหน้าที่หลักคือการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โยธี เพื่อรับการรับรองมาตรฐาน Healthcare Accreditation ( HA ) ภาระงานหลัก คือ การเป็นเลขานุการคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพสู่มาตรฐานชั้นนำ ในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ รับทราบประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของคณะอนุกรรมการทุกชุด เพื่อสื่อสารไปยังคลินิก/หน่วยงาน เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่าง คลินิก/หน่วยงานไปยังประธานอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหาร เพื่อให้ข้อคิดเห็น รวบรวมประเด็นสำคัญในการสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการ

ปัจจุบันหน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีบุคลากรประจำหน่วยงาน 4 คน ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ชำนาญการพิเศษ) 1 คน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน