เว็บไซต์เก่า

หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

แนะนำหน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 

หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กันยายน 2553 เดิมใช้ชื่อว่าหน่วยบริหารคุณภาพโรงพยาบาล มีหน้าที่หลักคือการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โยธี เพื่อรับการรับรองมาตรฐาน Healthcare Accreditation ( HA ) ภาระงานหลัก คือ การเป็นเลขานุการคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพสู่มาตรฐานชั้นนำ ในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ รับทราบประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของคณะอนุกรรมการทุกชุด เพื่อสื่อสารไปยังคลินิก/หน่วยงาน เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่าง คลินิก/หน่วยงานไปยังประธานอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหาร เพื่อให้ข้อคิดเห็น รวบรวมประเด็นสำคัญในการสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการ

ปัจจุบันหน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีบุคลากรประจำหน่วยงาน 4 คน ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ชำนาญการพิเศษ) 1 คน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน