เว็บไซต์เก่า

หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

แนะนำหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ประวัติความเป็นมา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานสำนักงานในการรวบรวมและจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมากให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว รวมถึงใช้ในการวางแผนพัฒนาและการบริหารให้เกิดประโยชน์แก่คณะฯ ให้มากที่สุด โดยเริ่มแรกเมื่อปี พ.ศ.2527 คณะฯ ได้จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกจำนวน 1 ชุด (เครื่องคอมพิวเตอร์ EPSON Qx-10 green monitor พร้อมเครื่องพิมพ์ EPSON LQ-1500) การทำงานในระยะแรกถือได้ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ได้ในระดับหนึ่ง แต่หากเทียบกับความต้องการและการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วถือว่ายังอยู่ในขอบเขตจำกัด ไม่สามารถที่จะให้บริการแก่อาจารย์และข้าราชการได้ทั่วถึง และขณะนั้นยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบในการดำเนินการที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2533 วันที่ 28 มิถุนายน 2533 จึงมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร 1 ชั้น 6 ขึ้นเป็นการภายใน สังกัดอยู่ในสำนักงานคณบดี เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้บริหารและปฏิบัติงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้สมบูรณ์

อย่างไรก็ตามด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความก้าวหน้ารวมทั้งพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศของบุคลากรทุกระดับ มีความต้องการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับคณะฯ ได้วางระบบเครือข่ายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MUC-Net (Mahidol University Campus Network) พร้อมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสำนักงาน (DT-Enterprise Resource Planning) และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม (DT-Hospital Information System) ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ มีความก้าวหน้าและมีทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องบริหารจัดการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปี พ.ศ.2553 คณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ขึ้น ซึ่งเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับภาระกิจและปริมาณทรัพยากรสารสนเทศรวมทั้งการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งงานข้อมูลและสารสนเทศ แทนหน่วยคอมพิวเตอร์เดิม และให้สังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งตั้งหน่วยงานย่อยขึ้น 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ และหน่วยจัดการข้อมูล เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและพันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป