เว็บไซต์เก่า

หน่วยงบประมาณและต้นทุน

หน่วยงบประมาณและต้นทุน

หน่วยงบประมาณและต้นทุน

แนะนำหน่วยงบประมาณและต้นทุน

 

หน่วยงบประมาณและต้นทุน งานแผนและงบประมาณ มีภารกิจรับผิดชอบประสานงาน ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน / ภาควิชา / สำนักงาน และติดตามประเมินผล วิเคราะห์และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ติดตามและบริหารงบประมาณ