INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยงบประมาณและต้นทุน

หน่วยงบประมาณและต้นทุน

หน่วยงบประมาณและต้นทุน

แนะนำหน่วยงบประมาณและต้นทุน

 

หน่วยงบประมาณและต้นทุน งานแผนและงบประมาณ มีภารกิจรับผิดชอบประสานงาน ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน / ภาควิชา / สำนักงาน และติดตามประเมินผล วิเคราะห์และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ติดตามและบริหารงบประมาณ