เว็บไซต์เก่า

หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

แนะนำหน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีหน้าที่ดำเนินงานจัดกิจกรรมด้านพิธีตามธรรมเนียมประเพณีนิยม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรมของคณะ ฯ มากขึ้น ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพิธีการ ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน นำผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งต่อๆ ไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดเลี้ยงรับรองเฉพาะที่มีผู้บริหารจากภายนอกมาตรวจเยี่ยมคณะ ฯ และจัดเลี้ยงภายในคณะ ฯ