เว็บไซต์เก่า

หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ

หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ

หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ

แนะนำหน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ

หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานคณบดี ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับทะเบียนครุภัณฑ์และการจำหน่ายพัสดุ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานในงานพัสดุ โดยมีรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดีเป็นผู้กำกับดูแล

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีการจัดการด้านพัสดุที่เอื้อต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งมีทะเบียนคุมพัสดุที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

2. เพื่อให้มีระบบการจำหน่ายพัสดุที่รวดเร็ว  สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในองค์กร