INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยการเงินรับ

หน่วยการเงินรับ

หน่วยการเงินรับ

แนะนำงานคลัง

 

 งานคลัง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานคณบดี ที่สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านวิชาการ การให้บริการด้านการเงิน แก่บุคลากรของคณะ และผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ และเป็นแหล่งข้อมูลด้านการรับ – การจ่ายในการวิเคราะห์วางแผน เพื่อการควบคุมการใช้จ่ายเงิน การลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 

วิสัยทัศน์

งานคลังเป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้สำหรับผู้บริหารวิเคราะห์วางแผน และเพิ่มพูนรายได้ เพื่อพัฒนาคณะฯให้ก้าวไกล

 

พันธกิจ

1. เบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายตามระเบียบ

3. รับเงินจากผู้ป่วยและหน่วยงานอื่นทั้งภานในและภายนอก

4. จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้และบุคลากรของคณะฯ

5. ให้บริการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่ายแก่บุคลากรของคณะฯ

6. บันทึกข้อมูลระบบลูกหนี้และติดตามหนี้ กรณีค้างชำระ

7. บันทึกบัญชีรับ-จ่าย

8. จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน

9. จัดทำรายงานการเงินเสนอผู้บริหาร