เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการของศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการของศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการของศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ยกเว้น วันพุธช่วงบ่าย โดยให้บริการแก่ นักศึกษาทันตแพทย์ก่อนปริญญาและหลังปริญญา ทันตแพทย์ และอาจารย์ทันตแพทย์ ในระบบการเรียนการสอนและค่าตอบแทน ให้บริการภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนด้านการวิจัยของนักศึกษาทันตแพทย์ทุกชั้นปี

ประเภทของการให้บริการการให้บริการอัตราค่าบริการ
1. บริการห้องสตูดิโอถ่ายภาพเพื่องานทันตกรรม

    – ทันตแพทย์ส่งผู้ป่วยมารับบริการถ่ายภาพ โดยกรอกข้อมูลผู้ป่วย, เทคนิคการถ่ายภาพ ในใบส่งถ่ายภาพของศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ให้ชัดเจน ครบถ้วน

– ให้บริการเวลา 9.00 น. – 12.00 น. (ปิดรับผู้ป่วย 11.30น.) และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (ปิดรับผู้ป่วย 16.00 น.)

– ให้บริการถ่ายภาพโดยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทันตกรรรมช่วยในการถ่ายภาพ (กรณีที่ช่างภาพลาหยุดจะไม่มีผู้ปฏิบัติงานแทน)

– บริการถ่ายภาพภายในช่องปาก

– บริการถ่ายภาพภายนอกช่องปาก

– บริการถ่ายภาพตามที่ทันตแพทย์กำหนด

ไม่มีค่าบริการ

2. ให้บริการยืมเครื่องพิมพ์ในช่องปาก สามมิติ (Intraoral scanner)

2.1 เครื่อง TRIOS (3Shape)

จำนวน 4 เครื่อง

(*ประจำที่คลินิกทันตกรรมประดิษฐิ์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับให้บริการหน่วยงานบริเวณ ชั้น 5)

2.2 เครื่อง Omnicam (Sirona) จำนวน 2 เครื่อง

(*ประจำที่คลินิกทันตกรรมประดิษฐิ์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับให้บริการหน่วยงานบริเวณ ชั้น 5)

   – จองเครื่องผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Internet หรือ      MU-Wifi โดยใช้ Browser เข้าที่ 10.3.4.137/digitalscan

– ทันตแพทย์ มารับเครื่อง Intraoral scanner ที่จองไว้ตามวันและเวลาที่ได้ลงจองไว้ (ตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้งาน)

กรณีที่ทันตแพทย์จองเครื่องไว้แล้ว แต่ไม่ได้ใช้งาน กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล เพื่อทำการยกเลิกการจองในระบบ

– ส่งคืนเครื่อง Intraoral scanner ภายในวันและเวลาที่ได้ลงไว้ในการจอง (ตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนำส่งคืน)

 

*หมายเหตุ ขั้นตอนการจองเครื่อง Intraoral scanner

รหัสเอกสาร DDC-WI-002-00(25/01/64)

ชำระค่าบริการพิมพ์ปากด้วยเครื่อง Intraoral scanner ผ่านระบบ SSB รหัส 1110 ค่าบริการ 500 บาทต่อครั้ง

3. ให้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล

เพื่อออกแบบและผลิตชิ้นงานแลป

ทันตกรรม

3.1 คอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง

3.2 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด

   – ทันตแพทย์สามารถเข้าใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ เพื่อออกแบบชิ้นงานได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่เคาเตอร์ก่อนเข้าใช้บริการ (ในกรณีที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ไม่มีการจองเพื่อจัดการเรียนการสอนของภาควิชา)

– ภาควิชาต่างๆ สามารถจองห้องศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล โดยทำหนังสือแจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน โดยระบุวันเวลาให้ชัดเจน

 

ไม่มีค่าบริการ
4. ให้บริการผลิตชิ้นงานแลปทันตกรรม

   – ทันตแพทย์เขียนใบส่งผลิตชิ้นงานแลปตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลกำหนด โดยระบุคำสั่งและวันที่ขอรับงานแลปให้ชัดเจน ครบถ้วน

4.1 ผลิตชิ้นงานแบบจำลอง 3 มิติ (3D Printing)

– Model Full Arch (base)/ (non-base)

– Model Partial Arch (non-base)

– Surgical Guide (Full Arch) / (Partial Arch)

– Occlusal Splint

– Maxilla

– Mandible

– Full Skull

 

4.2 ผลิตชิ้นงานแลปชนิดติดแน่น (Lab CAD/CAM)

– Crown

– Brige

– Veneer

– Inlay/Onlay

– Crown on Implant

– Temporary Crown/ Brige

4.3 Clear Aligner/ Clear Retainer

4.4 Scan Model

– Intraoral Scanner

– Lab Scanner

 

*หมายเหตุ แบบฟอร์มใบส่งผลิตชิ้นงานแลป รหัสเอกสาร

DDC-SD-001-00(25/01/64)

ชำระค่าห้องปฏิบัติการทันตกรรม ตามใบวางบิลที่แจ้งจากแลปดิจิทัล โดยบันทึกค่ารักษาในระบบ SSB รหัส 1301 ค่าห้องปฏิบัติการทาง

ทันตกรรม (ใส่ยอดเงินตามจริง)

 

 

*หมายเหตุ ค่าห้องปฏิบัติการทันตกรรม อ้างอิง ตามประกาศอัตราค่าปฏิบัติการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

 

5. สนับสนุนการวิจัย

       – กรณีที่อาจารย์ทันตแพทย์ ทันตแพทย์ หรือนักศึกษาทันตแพทย์ ต้องการใช้ยูนิตทันตกรรม เครื่องมือครุภัณฑ์ หรือสถานที่ของศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล เพื่อทำการวิจัย ให้ภาควิชาทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ เพื่อทำการวิจัยตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลทันตกรรมกำหนด โดยลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและหัวหน้าภาควิชาและเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล        ทันตกรรม เพื่อพิจารณาขออนุญาตใช้สถานที่หรือเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการวิจัย หลังจากทันตแพทย์ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมแล้ว สามารถติดต่อเริ่มทำการวิจัยได้ที่ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

 

*หมายเหตุ แบบฟอร์มขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อการวิจัย

รหัสเอกสาร ADM-SD-035-02 (3/8/2564)

กรณีที่งานวิจัยมีการผลิตชิ้นงาน     แลป 3D Printing หรือ Lab CAD/CAM แลปดิจิทลจะออกใบเสนอราคาและใบวางบิลค่าแลปให้ทันตแพทย์ เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ประกอบการขอเบิกงบการทำวิจัย

 

 

*หมายเหตุ ค่าห้องปฏิบัติการทันตกรรม อ้างอิง ตามประกาศอัตราค่าปฏิบัติการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 10 มิถุนายน 2564