INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ผู้ช่วยคณบดี

MU DENT faculty of dentistry

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ

Assistant-Dean-komsun-th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

assistant-jeeraphat-th-1024x725

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร