เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยคณบดี

MU DENT faculty of dentistry

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ

Assistant-Dean-komsun-th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

assistant-jeeraphat-th-1024x725

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร