เว็บไซต์เก่า

คณะผู้บริหาร

MU DENT faculty of dentistry

คณะผู้บริหาร

คณบดี

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร