เว็บไซต์เก่า

หน่วยควบคุมการติดเชื้อ

หน่วยควบคุมการติดเชื้อ

หน่วยควบคุมการติดเชื้อเป็นหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทันตกรรมในปี พ.ศ. 2555 โดยปฏิบัติงานภายใต้ นโยบายของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะอนุกรรมการกลุ่มป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่หลัก คือ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ การให้ความรู้แก่บุคลากร การลดอุบัติการณ์การติดเชื้อในผู้รับบริการ การลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยดังนี้

  • 1.ร่วมดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อกับคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  • 2.ค้นหาแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  • 3.ดำเนินการให้บุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  • 4.ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  • 5.จัดอบรม ให้คำปรึกษาและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ