INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยควบคุมการติดเชื้อ

หน่วยควบคุมการติดเชื้อ

หน่วยควบคุมการติดเชื้อเป็นหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทันตกรรมในปี พ.ศ. 2555 โดยปฏิบัติงานภายใต้ นโยบายของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะอนุกรรมการกลุ่มป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่หลัก คือ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ การให้ความรู้แก่บุคลากร การลดอุบัติการณ์การติดเชื้อในผู้รับบริการ การลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยดังนี้

  • 1.ร่วมดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อกับคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  • 2.ค้นหาแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  • 3.ดำเนินการให้บุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  • 4.ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  • 5.จัดอบรม ให้คำปรึกษาและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ