เว็บไซต์เก่า

รางวัลบุคลากร

MU DENT faculty of dentistry

รางวัลบุคลากร

ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทบริการ)

ของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ปี 2566

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF

และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 (MUPSF ระดับ 2) UKPSF ประเภท Senior Fellow

-รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
ภาควิชาวิทยาระบบบคเคี้ยว
-รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปียารักษ์
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ปี 2566

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF

และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 (MUPSF ระดับ 2) UKPSF ประเกท Fellow

อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงปิยดา แก้วเขียว
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

ปี 2566

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF

และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 (MUPSF ระดับ 2)

-รองศาสตราจารย์ ดร.สิรดา ศรีหิรัญ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
-รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปียารักษ์
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
-รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนิตา วิวัฒนทีปะ
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนันทีนี นันทวณิชย์ แสงไฟ
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
-รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสุชยา ดำรงศรี
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
-รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัตสยาพรรณ พุดลา
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล
โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
-อาจารย์ ทันตแพทย์ศวิษฐ์ เย็นประสิทธิ์
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ปี 2566

ผู้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสายน้ำผึ้งประจำปี 2565

ของสมาคมศิษย์เก่าสายน้ำผึ้ง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงสมพร เรืองผกา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์

ปี 2565