เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รางวัลบุคลากร

MU DENT faculty of dentistry

รางวัลบุคลากร

ผู้ได้รับการรับรอง สมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF

(Thailand Professional Standards Framework) จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567

อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน

ปี 2567

ผู้ได้รับการรับรอง สมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF

(Thailand Professional Standards Framework) จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงปิยดา แก้วเขียว
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน

ปี 2567

คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework

หรือ UKPSF และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับ 2 (MUPSF ระดับ 2)

UKPSF ประเภท Senior Fellow
ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงทิพนาถ วิชญาณรัตน์
สังกัดภาควิชาทันตกรรมชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงปิยดา แก้วเขียว
สังกัดภาควิชาทันตกรรมชุมชน
อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์
สังกัดภาควิชาทันตกรรมชุมชน

MUPSF ระดับ 2 ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
สังกัดภาควิชาทันตกรรมเด็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ราชัย จึงสมจิตต์
สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช
สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจิรา กิติทรัพย์กาญจนา
สังกัดภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงเข็มทอง มิตรกูล
สังกัดภาควิชาทันตกรรมเด็ก
อาจารย์ทันตแพทย์ธีรชัย โกศัลวัฒน์
สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปี 2567

ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วัชรินทร์ หอวิจิตร
(รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ปี 2567

ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์
ทันตแพทย์ ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
(คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2567

ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ
(อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง)

ปี 2567