เว็บไซต์เก่า

หน่วยรักษาความปลอดภัยและการจราจร

หน่วยรักษาความปลอดภัยและการจราจร

หน่วยรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ปณิธาน

การบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่มุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนานำทรัพยากรมนุษย์และพัฒนากลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีขวัญ กำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน์

หน่วยรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นองค์กรด้านการจัดการการรักษาความปลอดภัยและการจราจรอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะและมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง

พันธกิจ

1.ดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของทางราชการรวมทั้งบุคลากรคณะ

– ให้การพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ

– ให้การพิทักษ์รักษา และคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของบุคคลที่ศึกษา ผู้มารับบริการในพื้นที่คณะ

– ตรวจตรา ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่ผ่านเข้า ออก(ตรวจสอบการผ่านเข้าออกประตูและช่องทาง)

– ตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไปภายในพื้นที่(ดูแลความปลอดภัยประจำจุด)

– ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

2. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน ศึกษาและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอด เวลา

3. จัดระเบียบการจราจรและการขนส่งของคณะ

– กำกับ ดูแล และควบคุมการจราจรภายในพื้นที่

– ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลการเดินรถยนต์ รถส่งของ

– ดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร ภารกิจพิเศษ และบุคคลสำคัญ

4. บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงาน/ภาควิชา

– สนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา

– สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะ

– สนับสนุนกิจการตำรวจ ในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

– อื่นๆ ตามที่คณะมอบหมาย

ศูนย์รักษาความปลอดภัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ( ห้อง CCTV )
สายด่วน 02-200-7570 ต่อ/ภายใน 1000 หรือ 7570 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
เหตุด่วน- เหตุร้าย แจ้ง รปภ. ตลอด 24 ชั่วโมง

12/08/2023