INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเข้ารับบริการผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมหัตถการ

การเข้ารับบริการผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมหัตถการ

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การเข้ารับบริการผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมหัตถการ

ระบบการเรียนการสอน

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ยกเว้นวันพุธบ่าย)

 

การให้บริการ

– นักศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ

– อาจารย์ทันตแพทย์สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

 

การลงปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา

– นักศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ลงให้ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยจำนวน 7 คน/คาบ : อาจารย์ 1 ท่าน

– การลงปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

 

การเข้าถึงการรักษา

 1. ผู้ป่วยถึงคิวการรักษา(คิวหลังปริญญา) นัดหมายมาทำการรักษาตามวันที่นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาลงปฏิบัติงาน
 2. รับตรวจปรึกษาโดยพาผู้ป่วยพร้อมแฟ้มเวชระเบียนติดต่อผ่านหน้าเคาน์เตอร์เพื่อขอปรึกษากับอาจารย์เวรประจำคาบนั้น ๆ หากไม่มีผู้ป่วยมาด้วย ให้มาขอรับคำปรึกษาโดยควรมี model หรือภาพถ่ายช่องปากคนไข้ในบริเวณที่จะปรึกษา ภาพถ่ายรังสี(ถ้ามี)
 3. ผู้ป่วยส่งต่อให้ระบุหน้า Interdepartment ให้ชัดเจน และให้อาจารย์เวรพิจารณาให้เข้าคิวปกติ จ่ายเคสเร่งด่วน หรือเข้าคิวฉุกเฉินและอาจารย์ลงนามกำกับ
 4. ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีอาจารย์ในสาขาวิชากำกับให้นัดหมายตามตารางเวรฉุกเฉินของนักศึกษา

 

สิทธิการรักษา

 1. สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

– ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

– ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 1. สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ) เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 1. สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)
 2. สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 และ 40
 3. สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 4. สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์
 5. สิทธิสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 6. 8. ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ระบบบริการ

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.

 

การให้บริการ

– นักศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ ที่กำลังศึกษาอยู่สาขาทันตกรรมหัตถการ

– อาจารย์ทันตแพทย์สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

 

การลงปฏิบัติงานของทันตแพทย์

ทันตแพทย์ลงปฏิบัติงาน 8 ท่าน/วัน ตามตารางการลงปฏิบัติงาน

 

การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ

– ผู้ป่วยส่งต่อนัดหมายตามตารางนัดหมายของทันตแพทย์

– ผู้ป่วยใหม่ติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์เพื่อขอเข้ารับบริการงานอุดฟัน อินเลย์ ออนเลย์ วีเนียร์ ฟอกสีฟัน ฯ หรือต้องการนัดหมายระบุทันตแพทย์

– รับปรึกษาตามการส่งตัวที่ระบุทันตแพทย์ โดยนัดหมายตามตารางนัดหมายทันตแพทย์แต่ละท่าน

 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

  – ผู้ป่วยโทรศัพท์แจ้งขอนัดหมาย เจ้าหน้าที่นัดหมายพบทันตแพทย์ผู้รักษาตามตารางนัดหมายที่เร็วที่สุด หรือแจ้งทันตแพทย์ผู้รักษาทราบก่อนเพื่อขอวันเข้ารับการรักษาก่อนวันปฏิบัติงานของทันตแพทย์

  – ผู้ป่วยมาขอรับบริการวันที่ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาไม่ลงปฏิบัติบัติงาน ให้ทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติงาน ที่พอมีเวลาว่างวันดังกล่าวรักษาฉุกเฉินให้กับผู้ป่วยก่อน และแจ้งให้ทันตแพทย์เจ้าของเคสทราบ

 

สิทธิการรักษา

 1. สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

– ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ(สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)                                                         

– ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 1. สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ) เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 2. สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40)
 1. สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์