เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเข้ารับบริการผู้ป่วยคลินิกเพรสทีจ

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การเข้ารับบริการผู้ป่วยคลินิกเพรสทีจ

ประเภทการให้บริการ

คลินิกระบบบริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 9.00 น- 16.00 น. ยกเว้นวันพุธบ่าย

 • คลินิกระบบพรีเมี่ยม (Premium Clinic)
 • คลินิกอาจารย์ (Faculty Clinic)
 • ระบบค่าตอบแทน (ในเวลาราชการ)
 • VIP

 

การให้บริการ   

ระบบนัดหมาย (ไม่รับ Walk in เนื่องจากไม่มีทันตแพทย์ลงปฏิบัติงาน OPD)

 

ขอบเขตการบริการ

 1. งานทันตกรรมทั่วไป เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม การขูดหินน้ำลาย งานอุดฟัน (ไม่ยุ่งยากซับซ้อน)
 2. ทันตกรรมรากเทียม (ผ่าตัดฝังรากเทียม ใส่ฟันบนรากเทียม)
 3. ทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันเทียมชนิดถอดได้
 4. ทันตกรรมจัดฟัน
 5. งานรักษาคลองรากฟัน
 6. งานอุดฟัน (เฉพาะทาง)
 7. งานรักษาโรคเหงือก

 

กลุ่มผู้รับบริการ

 1. ผู้ป่วยทั่วไป
  • ผู้ป่วยใหม่
 • ผู้ป่วยติดต่อขอนัดหมายระบุทันตแพทย์เพื่อตรวจ งานทันตกรรมทั่วไป ปรึกษางานทันตกรรมจัดฟัน ปรึกษาทันตกรรมรากเทียม (จากการแนะนำจากผู้บริหาร คณาจารย์ จากกลุ่มผู้ป่วยเดิมของคลินิก และทันตแพทย์แจ้งให้นัดหมาย)
  • ผู้ป่วยเก่า
 • ผู้ป่วยส่งต่อระบุทันตแพทย์ (ทั้งส่งต่อภายในของคลินิก และส่งต่อจากคลินิกอื่นๆ)
 1. ผู้ป่วย VIP

 

ประเภทของการเข้ารับบริการ

 1. นัดหมายตามตารางลงปฏิบัติงานของทันตแพทย์

 

กรณีฉุกเฉิน

 1. ผู้ป่วยโทรศัพท์แจ้งขอนัดหมาย เจ้าหน้าทำการนัดหมายพบทันตแพทย์ผู้รักษาตามตารางนัดหมายที่เร็วที่สุด หรือแจ้งทันตแพทย์ผู้รักษาทราบก่อนเพื่อเช็ควันนัดให้ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาก่อนวันลงปฏิบัติงานของทันตแพทย์
 2. ผู้ป่วยฉุกเฉิน Walk in
  2.1 กรณีผู้ป่วยมาติดต่อตรงกับคาบเวลาที่ทันตแพทย์ลงปฏิบัติงาน
  • ผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับทันตแพทย์ในคาบเวลา

 

2.2 กรณีผู้ป่วยมาติดต่อและไม่ตรงกับคาบเวลาที่ทันตแพทย์ลงปฏิบัติงาน

  • แจ้งให้ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทราบเพื่อให้การรักษาฉุกเฉินแก่ผู้ป่วย หรือให้เข้ารับการรักษากับทันตแพทย์ท่านอื่นที่ลงปฏิบัติงานในคาบเวลานั้นๆ (ต้องแจ้งให้ทันตแพทย์เจ้าของเคสทราบก่อน)
  • กรณีผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันกรณีทันตแพทย์ไม่สามารถมาทำการรักษาได้ และไม่มีทันตแพทย์จัดฟันลงปฏิบัติงานในคาบเวลานั้นๆ คลินิกประสานกับหัวหน้าคลินิกทันตกรรมจัดฟัน เพื่อส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาฉุกเฉินที่คลินิกทันตกรรมจัดฟัน (แจ้งให้ทันตแพทย์ทราบก่อน)

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่                                    

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ(สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ) เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40)

4.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์