เว็บไซต์เก่า

งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

MU DENT faculty of dentistry

งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

หน่วยงานในสังกัดงานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
(
Division of Hospital Administration and Quality Development)

1.หน่วยธุรการ (Hospital Administration Unit)

2.หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Quality Development Unit)

3.หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม (Welfare and Social Security Unit)

 

ภาระกิจของหน่วยงาน

1.หน่วยธุรการ (Hospital Administration Unit)
 • เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ ด้านเอกสารต้นฉบับ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลทันตกรรม
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์
 • ติดตามผลการดำเนินงาน และสนับสนุนงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรม
 • บริการ สนับสนุนกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม

สถานที่ติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11

หมายเลขโทรศัพท์ 022007767

 
 
 
2.หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Quality Development Unit)
 • กำหนดแนวทางและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • วางแผนและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการอบรมหรือดูงาน เพื่อดำเนินการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพการบริการ
 • ประสานงานกับภาควิชา/หน่วยงานเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพและเตรียมการ เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก
 • รวบรวมและนำเสนอผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก
 • จัดเตรียมและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทันตกรรมผ่านสื่อต่างๆ
 • ควบคุมคุณภาพโดยการวางแผนพัฒนาคุณภาพ รวบรวม/กำหนดมาตรฐานคุณภาพทั้งภายในและภายนอกพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

สถานที่ติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11

หมายเลขโทรศัพท์ 022007792

 

3.หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม (Welfare and Social Security Unit)

 • บริการประชาชนทุกกลุ่มภายใต้ปรัชญา “ทันตแพทยศาสตร์มหิดลเพื่อประชาชน” โดยอยู่บนพื้นฐานหลักสิทธิประกันสุขภาพและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเสมอภาค
 • บริการงานด้านสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน ผู้รับบริการรักษาทางทันตกรรม
 • บริการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำ จัดหาทรัพยากรทางสังคมให้แก่ประชาชนที่รอความช่วยเหลือ
 • ผลิตและถ่ายทอดงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้รับบริการหรือที่ร้องขอ
 • ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2

หมายเลขโทรศัพท์ 022007777 ต่อ 1033