เว็บไซต์เก่า

หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

แนะนำหน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ทั้งของบุคลากรผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ จึงวางแนวทางที่จะพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม  และได้จัดตั้งหน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานขึ้น