เว็บไซต์เก่า

ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ

MU DENT faculty of dentistry

ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ

ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

รางวัลศิษย์เก่า

รางวัลศิษย์เก่า

ชื่อ-นามสกุล : ทพญ. นฎาสิณีย์ จารุโชติรัตนสกุล

ชื่อเล่น : คริส

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-นามสกุล : ชื่อ-นามสกุล : ทพ.สุทธินาถ ตั้งฑิกุล

ชื่อเล่น : เพชร

ชื่อ-นามสกุล : ทพ.สุทธินาถ ตั้งฑิกุล ชื่อเล่น : เพชร

“ขอแสดงความยินดี ทันตแพทย์สุทธินาถ ตั้งฑิกุล ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม
ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2564″

ชื่อ-นามสกุล : ชื่อ-นามสกุล : อ. ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์

ชื่อเล่น : คิม

ชื่อ-นามสกุล : อ. ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์ ชื่อเล่น : คิม

คติประจำใจ : “ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง” และ “Teamwork is the power”

สถานที่ทำงาน :
พฤษภาคม 2559 – ตุลาคม 2560 : โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน: ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์

ชื่อเล่น : แพรว

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์ ชื่อเล่น : แพรว

คติประจำใจ : Success is not for the lazy

ปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ชื่อ-นามสกุล : ทพญ.ปิยรัศมิ์ ศิริรัตนากูล

ชื่อเล่น : ปราง

ชื่อ-นามสกุล: ทพญ.ปิยรัศมิ์ ศิริรัตนากูล
ปัจจุบันทำงานที่: คลินิกเจริญนครทันตแพทย์ กทม.