เว็บไซต์เก่า

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓) เข้าศึกษา มีระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี และได้ดำเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและเน้นการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ๔๕ รุ่น จำนวนทั้งสิ้น ๒,๔๙๖ คน

ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ๑ ปี โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๒ ปี เข้าศึกษา ซึ่งรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก จำนวน ๔๐ คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี ตลอดจนความสามารถในการช่วยปฏิบัติงานทางทันตกรรมขั้นสูงได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน งดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว

ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร ๑ ปี) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร ๒ ปี) เพื่อให้คุณภาพของผู้ที่จบการศึกษาตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิบัติงานในสายอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งความรู้และเทคนิคในการรักษาทางทันตกรรมของทันตแพทย์มีมากขึ้น และพัฒนาทักษะการช่วยทันตแพทย์ในการปฏิบัติงานให้สูงมากขึ้น มีความรู้ที่ทันสมัย และเอื้อประโยชน์และสร้างความมั่นคงต่อผู้ที่จบการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร ๒ ปี) โดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สำนักงาน ก.พ.ได้พิจารณาและรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งทันตแพทยสภาให้การรับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๐,๘๔๐ – ๑๑,๙๓๐ บาท