INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งตำรา

MU DENT faculty of dentistry

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งตำรา

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งตำรา

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อรสา ไวคกุล
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลงาน ตำราเรื่อง “การปลูกถ่ายฟัน : การวางแผนผ่าตัดและประเมินผล