INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

งานบริการเพื่อการวิจัย

งานบริการเพื่อการวิจัย

งานบริการเพื่อการวิจัย

แนะนำหน่วยงาน

งานบริการเพื่อการวิจัย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีภารกิจหลักคือ ให้บริการ ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับตัวอย่างการวิจัยและบริการตรวจวิเคราะห์ เกี่ยวกับงานวิจัย แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก ทั้งภายในและภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานภายใต้สังกัด ดังนี้

 

หน่วยงานในงานบริการเพื่อการวิจัย