เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเข้ารับบริการผู้ป่วยศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

การเข้ารับบริการผู้ป่วยศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การเข้ารับบริการผู้ป่วยศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

ระบบการเรียนการสอน

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ยกเว้นวันพุธบ่าย)

 

การให้บริการ

  ▪ ทำการรักษาโดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม 3 นักศึกษาหลังปริญญาภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำหลักสูตร

  ▪ ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมมียูนิตให้บริการสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ทั้งหมดจำนวน 9 ตัว

  ▪ การให้บริการผู้มารับบริการเป็นงานผ่าตัดฝังรากเทียมและงานใส่ฟันบนรากเทียม

 

 

การลงปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์

  ▪ ให้บริการ 1-2  คน/คาบ ช่วงเวลา 09.00-12.00 น.,ช่วงเวลา 13.00-16.00 น.

 

 ประเภทของการเข้ารับบริการ

  • ภายนอกคณะ รับปรึกษาจากโรงพยาบาลหรือคลินิกภายนอก ช่วงเวลา 09.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์

▪ โทรมาสอบถามด้วยตัวเองและสนใจอยากจะเข้ามาปรึกษาเพื่อทำรากฟันเทียม

  • ภายในคณะ รับตรวจปรึกษาการทำรากฟันเทียม ในกรณีเขียนส่งตัวเท่านั้นจากคลินิกภายใน

ช่วงเวลา 09.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ โดยนักศึกษาทันตแพทย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำอยู่เวร

** ผู้มารับบริการมาต้องทำแฟ้มประวัติก่อนเข้ารับบริการ

  ▪ นักศึกษาทันตแพทย์ตรวจภายในช่องปากผู้มารับบริการ อธิบายแผนการรักษา ตำแหน่งซี่ฟันที่ต้องทำการรักษาฝังรากฟันเทียม ปรึกษาเคสกับอาจารย์ประจำที่อยู่เวร

  ▪ ส่งผู้มารับบริการเข้าคิว คิวการทำรากฟันเทียมมระบบการเรียนการสอนประมาณ 6 เดือน – 1 ปี

  ▪ เมื่อถึงคิวการรักษา เจ้าหน้าที่ทำการจ่ายเคสให้นักศึกษาทันตแพทย์ จึงนัดหมายผู้มารับบริการมาตรวจวางแผนการรักษา พิมพ์ปาก ถ่ายรูป เพื่อนำไปปรึกษาอาจารย์ ในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมและใส่ฟันบนรากฟันเทียม

 

กรณีฉุกเฉิน

▪ ให้บริการโดยนักศึกษาทันตแพทย์ประจำหลักสูตร ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำอยู่เวร ช่วงเวลา 09.00-15.00 น.วันจันทร์-วันศุกร์

 

สิทธิการรักษางานทันตกรรมรากเทียม

** ผู้มารับบริการไม่สามารถใช้สิทธิใดๆ เบิกค่ารักษาได้

ระบบบริการ

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.

 

การให้บริการ

▪ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.
(ตามตารางนัดหมายของทันตแพทย์)

▪ เปิดให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางงานทันตกรรมรากเทียม เช่น งานฝังรากฟันเทียม งานใส่ฟันบนรากเทียม

▪ เปิดให้บริการงานทันตกรรมทั่วไป เช่น งานขูดหินน้ำลาย งานอุดฟัน ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก

▪ เปิดให้บริการงานทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอมถอดได้

 

การลงปฏิบัติงานของทันตแพทย์

  ▪ ทันตแพทย์ลงปฏิบัติงาน 2-4 ท่าน/คาบ นัดตามตารางของทันตแพทย์ ช่วงเวลา 16.30-20.00 น วันจันทร์-วันศุกร์

 

ประเภทของการเข้ารับบริการ

  ▪ รับปรึกษา สำหรับผู้มารับบริการใหม่จาก หน่วยเวชระเบียน

  ▪ รับปรึกษา ตามการส่งตัวที่ระบุทันตแพทย์ โดยนัดหมายตรวจตามตารางนัดหมายแต่ละท่าน

  ▪ ส่งต่อการนัดหมาย หรือรักษาจากคลินิกระบบนอกเวลาหรือระบบค่าตอบแทนเท่านั้น

  ▪ ผู้มารับบริการใหม่ต้องการทำการรักษาทันตกรรมรากเทียม สามารถนัดหมายทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อปรึกษาก่อน

 

สิทธิการรักษา (ใช้ได้ในงานทันตกรรมทั่วไป
งานทันตกรรมประดิษฐ์)

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่                                    

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)                                                         

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)    เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40)

4.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

**งานทันตกรรมรากเทียมผู้มารับบริการไม่สามารถใช้สิทธิใดๆเบิกค่ารักษาได้