เว็บไซต์เก่า

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

MU DENT faculty of dentistry

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

ผลงานเรื่อง “น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดข้าวสีดำ”

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก สุรชัย เดชคุณากร
และคณะภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลงาน ผลงานการประดิษฐ์ เรื่อง “Ceph-Smile”

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กัลยา ยันต์พิเศษ
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลงานการประดิษฐ์ แผ่นยางกันน้ำลาย สไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุณ เลี่ยวศรีสุข

ผลงาน ผลงานการประดิษฐ์ “เก้าอี้ทันตกรรมสนาม”