INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับเรา

หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขึ้นกับสำนักงานการศึกษาและวิชาการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของคณะฯ Dent-Elearning และผลิตบทเรียนช่วยสอน (CAI) รวมทั้งงานที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ผลิต Animation, ผลิต Presentation, ตัดต่อวีดีโอ, แปลงสัญญาณวีดีโอ เพื่อประกอบการผลิตสื่อบทเรียนช่วยสอน

 

ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผลิตโดยหน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย