เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเข้ารับบริการผู้ป่วยคลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

การเข้ารับบริการผู้ป่วยคลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อขอรับคำปรึกษาและกรณีฉุกเฉิน คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

ระบบการเรียนการสอน

เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ยกเว้นวันพุธบ่าย

 

 

การให้บริการ

-นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

-อาจารย์ทันตแพทย์

 

การลงปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังปริญญา

      -หลักสูตร PG : 2 คน

      -หลักสูตร Resident ชั้นปีที่ 1 : 5  คน

      -หลักสูตร Resident ชั้นปีที่ 2 : 4  คน

      -หลักสูตร Resident ชั้นปีที่ 3 : 4  คน

 

การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ

      ภายนอกคณะฯ ผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลหรือคลินิกภายนอก ที่ประสงค์จะรักษาเฉพาะทางปริทันตวิทยาเพียงอย่างเดียว ให้คำปรึกษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ (กรณีประสงค์จะรักษาอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น อุดฟัน รักษาคลองรากฟัน ฟันปลอม ให้ผ่านหน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อตรวจและส่งเข้าคิวก่อน)

    ภายในคณะฯ

       ผู้ป่วยส่งขอคำปรึกษาจากคลินิกอื่นภายในคณะฯ ให้คำปรึกษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาที่อยู่เวร Emergency ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ (ผู้ป่วยมาพร้อมแฟ้มเวชระเบียน/ภาพถ่ายรังสี) จากนั้นส่งกลับคลินิกที่ส่งมา / เข้าคิวที่คลังผู้ป่วยเพื่อรอจ่ายคิวการรักษา

      ผู้ป่วยฉุกเฉินงานปริทันตวิทยา ให้การรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาที่อยู่เวร Emergency ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์  

      ผู้ป่วยนัดหมายจากคิวของโรงพยาบาลทันตกรรม (ผู้ป่วยใหม่, ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาโรคปริทันต์, ผู้ป่วย recall) ให้การรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ / อาจารย์ทันตแพทย์ทำการรักษา

      กรณีเร่งด่วน ให้ทันตแพทย์เจ้าของเคสมาปรึกษากับอาจารย์เวรประจำวัน (ผู้ป่วยมาพร้อมแฟ้มเวชระเบียน/ภาพถ่ายรังสี) เพื่อพิจารณาเซ็นจ่ายเคสให้นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา

 

 สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)

เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.)

   มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์/นศ.

7.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

   

ระบบบริการ

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.

 

การให้บริการ

– นักศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ ที่กำลังศึกษาอยู่สาขาทันตกรรมหัตถการ

– อาจารย์ทันตแพทย์สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

 

การลงปฏิบัติงานของทันตแพทย์

ทันตแพทย์ลงปฏิบัติงาน 8 ท่าน/วัน ตามตารางการลงปฏิบัติงาน

 

การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ

– ผู้ป่วยส่งต่อนัดหมายตามตารางนัดหมายของทันตแพทย์

– ผู้ป่วยใหม่ติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์เพื่อขอเข้ารับบริการงานอุดฟัน อินเลย์ ออนเลย์ วีเนียร์ ฟอกสีฟัน ฯ หรือต้องการนัดหมายระบุทันตแพทย์

– รับปรึกษาตามการส่งตัวที่ระบุทันตแพทย์ โดยนัดหมายตามตารางนัดหมายทันตแพทย์แต่ละท่าน

 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

  – ผู้ป่วยโทรศัพท์แจ้งขอนัดหมาย เจ้าหน้าที่นัดหมายพบทันตแพทย์ผู้รักษาตามตารางนัดหมายที่เร็วที่สุด หรือแจ้งทันตแพทย์ผู้รักษาทราบก่อนเพื่อขอวันเข้ารับการรักษาก่อนวันปฏิบัติงานของทันตแพทย์

  – ผู้ป่วยมาขอรับบริการวันที่ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาไม่ลงปฏิบัติบัติงาน ให้ทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติงาน ที่พอมีเวลาว่างวันดังกล่าวรักษาฉุกเฉินให้กับผู้ป่วยก่อน และแจ้งให้ทันตแพทย์เจ้าของเคสทราบ

 

สิทธิการรักษา

  1. สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

– ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ(สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)                                                         

– ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

  1. สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ) เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
  2. สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40)
  1. สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์