เว็บไซต์เก่า

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

MU DENT faculty of dentistry

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้บริการ

– การศึกษา/ นักศึกษา/ วิชาการ
– การวิจัย (สรุปผู้ใช้บริการทดสอบ / วิเคราะห์ตัวอย่าง)
– การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม