เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเข้ารับบริการหน่วยคลังผู้ป่วยของผู้มารับบริการ

การเข้ารับบริการหน่วยคลังผู้ป่วยของผู้มารับบริการ

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การเข้ารับบริการผู้ป่วยของคลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉินและคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

ระบบการเรียนการสอน

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.(ยกเว้นวันพุธบ่าย/คาบที่นักศึกษาไม่ลงปฏิบัติงาน)

เริ่มจ่ายบัตรคิว   เข้าตรวจช่วงเช้า เวลา 08:20 – 11:00 น.  (11:00 น.-12:00 น. รอตรวจช่วงบ่าย)

เข้าตรวจช่วงบ่าย เวลา 13:00 – 14:30 น. (กรณีผู้ป่วยไม่รอช่วงบ่าย เจรจาและส่งตรวจที่ HSD)

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

การให้บริการ ตรวจผู้ป่วยใหม่ (แต่ละคาบ)

     ให้บริการแก่ผู้ป่วยรายใหม่  โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกายทั้งภายนอกและภายในช่องปาก  ให้การวินิจฉัยโรค  ส่งตรวจทางรังสีวิทยา รวมถึงการวางแผนการรักษาอย่างครอบคลุม  ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้าคิวและรอการรักษาต่อไป

การให้บริการ ตรวจผู้ป่วยเก่า

    ผู้ป่วยที่มีประวัติเดิมที่ไม่มีคิวการรักษาในระบบการเรียนการสอน เข้าตรวจซักประวัติ วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา
ในช่องปากและส่งเข้าคิวหรือส่งรักษาตามแผนการรักษาต่อไป

การให้บริการผู้ป่วยใหม่/ผู้ป่วยเก่า

    ตรวจโดยนักศึกษาก่อนปริญญาหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา(ในแต่ละคาบ)

นักศึกษาหลักสูตรไทย

ปี 4     1 กลุ่ม (10ท่าน/คาบ)

ปี 5     1 กลุ่ม (7 ท่าน/คาบ)

ปี 6     1 กลุ่ม (7 ท่าน/คาบ)

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

ปี 5     1 กลุ่ม (6 ท่าน/คาบ)

อาจารย์ผู้คุม  จำนวน  2-4  ท่าน/คาบ(ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มนักศึกษาที่ลงปฏิบัติงานในแต่ละคาบ)

การให้บริการการรักษาบำบัดฉุกเฉิน

(เคสนัดหมาย/เคส Walk in) (แต่ละคาบ)

      ให้บริการรักษาบำบัดฉุกเฉินเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ป่วย   ลดความเจ็บปวดหรือบรรเทาอาการปวดให้ผู้ป่วยโดย

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 หลักสูตรไทย (7 ท่าน/คาบ)

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 หลักสูตรนานาชาติ

(7 ท่าน/คาบ)

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

อาจารย์ผู้คุม  จำนวน  2  ท่าน/คาบ

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)

เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

7.สิทธิสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

8.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

การให้บริการ (แต่ละคาบ)

1.ให้บริการในการตรวจวินิจฉัยและรักษาดูแลผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปากหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่องปากและใบหน้า รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยบางรายเพื่อรับการตรวจ ประเมิน และร่วมรักษาโดยแพทย์และทันตแพทย์ผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

2.ให้บริการรักษาผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยที่ส่งต่อมาเพื่อรับคำปรึกษาและตรวจประเมินรอยโรคในช่องปากหรือรับการรักษาต่อเนื่องหลังจากได้รับการวินิจฉัยรอยโรคในช่องปาก

3.ให้บริการในการตัดชิ้นเนื้อ  การเพาะเชื้อรา  เพื่อส่งตรวจตามแผนการรักษาและจ่ายยารักษาตามรอยโรคนั้นๆ

4.การส่งเจาะเลือดตรวจที่รพ.เวชศาสตร์เขตร้อนและรพ.อื่นๆเพื่อประกอบการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาต่อตามความเหมาะสมที่ รพ.อื่นๆต่อไป

 

ประเภทของการเข้ารับการรักษา

– นัดหมายวันเวลาตามตารางลงปฏิบัติงานของอาจารย์
ทันตแพทย์ท่านนั้นๆตามการส่งตัวที่ระบุชื่ออาจารย์
ทันตแพทย์ตามที่ระบุในจดหมายส่งตัว

– การส่งต่อผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาภายใน

วันนั้นๆ เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นมีอาการแสบร้อนในช่องปากเป็นต้น ให้นักศึกษาหรือทันตแพทย์ผู้ส่งต่อ

นำผู้ป่วยมาติดต่อขอรับคำปรึกษาด้วยตนเองที่คลินิก

 

ประเภทการนัดหมาย 

– นัดหมายติดตามอาการและจ่ายยาปรับการใช้ยาตามความเหมาะสม

– นัดฟังผลเพาะเชื้อรา

– นัดหมายพิมพ์ปากทำtrayใส่ยา

– นัดหมายเปลี่ยน Soft Liner

– นัดหมายดูผลเลือดที่ส่งตรวจเพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัยวางแผนการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อ

ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา (แต่ละคาบ)

– นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาวิทยาการวินิจฉัยช่องปาก  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำภาควิชา

เวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ลงปฏิบัติงาน จำนวน 2 ท่าน/คาบ (อาจารย์ผู้คุม 1 ท่าน)

– อาจารย์ประจำสาขาวิชา (แต่ละคาบ)

ลงปฏิบัติงาน จำนวน 2 ท่าน/คาบ

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)

เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.)

   มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

7.สิทธิสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

8.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล